fbpx

Stručni saradnik za obrazovanje i nauku – matičar Goražde

Gradska uprava Goražde

Stručni saradnik za obrazovanje i nauku – matičar Goražde

Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde
(„Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde“, br. 3/18), a u vezi sa članom 74a.
Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH»,
broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Gradske uprave Goražda,
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Gradskoj upravi Goražda
Radno mjesto:

– Stručni saradnik za obrazovanje i nauku – matičar – 1(jedan) izvršilac
Opis poslova:Izvršava poslove i zadatke iz oblasti predškolskog obrazovanja,brige o djeci i dr.;
prati stanje i predlaže mjere na prevazilaženju stanja finansiranja iz oblasti predškolskog
obrazovanja, nauke, kulture, sporta i vjerskih pitanja; sarađuje sa pravnim subjektima i drugim
organizacijama iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja; priprema poslove u vezi sa izradom
informacija i izvještaja za Gradsko vijeće, zakonito, ažurno i blagovremeno; ažurno vodi evidenciju
predškolskih institucija na području Grada; razmatra zahtjeve koji se odnose na oblasti
predškolskog odgoja i sl.; prisustvuje Javnim raspravama i daje mišljenje na prednacrte, nacrte i
prijedloge zakona i drugih propisa iz oblasti predškolskog odgoja i sl.; obavlja poslove matičara –
državnog službenika; vodi prvostepeni upravni postupak u skladu sa Zakonom o matičnim
knjigama i drugim propisima iz oblasti građanskih stanja; prati i primjenjuje zakonske i druge
propise koji su neophodni za obavljanje poslova iz djelokruga matičnog ureda; prima i obrađuje
prijave za sklapanje braka; utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za punovažnost braka; upoznaje
buduće bračne partnere sa mogučnošću uređenja imovinskih odnosa, te sporazumjevanje o
prezimenu; obavlja čin vjenčanja i upisuje u matičnu knjigu vjenčanih sklopljeni brak; vodi upravni
postupak i izrađuje nacrte rješenja po zahtjevima za zaključenje braka uz prisustvo jednog
budućeg bračnog partnera i punomoćnika drugog; vrši izradu Rješenja o dozvoli sklapanja braka
van službenih prostorija organa; sarađuje sa Odsjekom za upravljanje razvojem u segmentu
dostavljanja neophodnih podataka za Centralnu bazu podataka; pomaže pomoćniku
Gradonačelnika u pripremi izvještaja o inplementaciji projekata iz Godišnjeg plana rada Službe, a
koji su izvedeni iz Akcionog plana za prioritetne mjere i projekte; obavlja i druge poslove koje mu
odredi rukovodilac Službe; izvještaj o svom radu podnosi pomoćniku Gradonačelnika;
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221,00 KM
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Bosansko
– podrinjskom kantonu Goražde i to:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
– da je stariji od 18 godina;
– da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stručne
spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja,
što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i
uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
– da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
– da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
– da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje I ciklusa (koje se vrednuje
sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa stečenom
diplomom visokog obrazovanja – pravne, upravne ili druge struke društvenog smjera
– 1(jedna) godina radnog iskustva na poslovima struke
– položen poseban stručni ispit za matičara ( kandidati su dužni da u rubrici „Ispit profesionalne
nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite tražene javnim konkursom“,
navedu broj i datum uvjerenja o položenom stručnom ispitu za matičara“).
– poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hecegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti
sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i
Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine),
Napomena: ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig
koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise
ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni
način bit će odbijene kao neuredne.,
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina
radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Agencija objavljuje rezultate stručnog ispita na oglasnoj ploči Agencije i usmeno obavještava
kandidate o rezultatima koje su postigli, istog dana, nakon završenog stručnog ispita. Kandidati koji
su uspješno položili stručni ispit, dužni su u roku od pet dana nakon usmenog saopštavanja o
rezultatima ispita, dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, navedenih u tekstu javnog
konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH:
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Gradskoj upravi Goražda – sa pozivom na broj: 10-30-8-663/20“

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.10.2020

Datum objave: 12.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.