fbpx

Stručni saradnik za opće poslove socijalne zaštite i poslove kontrole Tuzla

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona

Stručni saradnik za opće poslove socijalne zaštite i poslove kontrole Tuzla

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Ministarstva za rad,
socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije
BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona

Radno mjesto:
-Stručni saradnik za opće poslove socijalne zaštite i poslove kontrole izvještaja – 1
(jedan) izvršilac.
Opis poslova: izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na izradu rješenja, odobrenja,
saglasnosti, mišljenja i drugih akata u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i
zaštite porodice sa djecom predviđenih zakonom i drugim propisima; izrađuje analitičke,
informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije iz oblasti socijalne zaštite,
zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (tipski izvještaji, redovne i
periodične informacije i sl.); prati rad udruženja i organizacija koje se bave djelatnošću
socijalne zaštite; učestvuje u razvoju multisektorske saradnje i partnerstva u cilju razvoja
socijalnih usluga prema mapiranim potrebama na nivou kantona; vodi evidenciju izvještaja
o radu udruženja i organizacija iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i
zaštite porodice sa djecom; vodi evidenciju organizacija i udruženja iz oblasti socijalne
zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom koje u ostavljenim rokovima
nisu dostavile odgovarajuće izvještaje; ažurira bazu podataka za sve vrste novčanih
naknada i pomoći u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa
djecom; sam ili u sastavu Komisija imenovanih od strane ministra, kontroliše izvještaje o
utrošku sredstava koje Ministarstvu dostavljaju udruženja, NVO i javne ustanove, a koje im
je odobrilo Ministarstvo u sklopu realizacije Programa za materijalno zbrinjavanje ili po
nekom drugom osnovu; kontroliše spiskove korisnika novčanih naknada i pomoći u oblasti
socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom koje uz fakture za
plaćanje Ministarstvu dostavljaju Centri za socijalni rad, te ispravne i potpune spiskove
parafira i dostavlja na plaćanje zaposlenicima koji obavljaju ekonomsko-finansijske
poslove u Ministarstvu; u saradnji sa centrima za socijalni rad TK vrši provjeru da li su
računi korisnika novčanih naknada i pomoći u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih
žrtava rata i zaštite porodice sa djecom aktivni, te poduzima odgovarajuće mjere da se
izbjegne doznačavanje sredstava na neaktivne račune korisnika, te u saradnji sa
zaposlenicima Ministarstva koji obavljaju ekonomsko-finansijske poslove poduzima mjere
za povrat sredstava koja su uplaćena na neaktivne račune; vodi evidenciju korisnika
novčanih naknada i pomoći u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite
porodice sa djecom koji su skinuti sa spiskova za isplatu radi planiranja potrebnih
sredstava za izradu budžeta Ministarstva i godišnjeg izvještaja o radu; tromjesečno
analizira iznos novčanih sredstava korisnika novčanih naknada i pomoći u oblasti socijalne
zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom i dobijene podatke dostavlja
zaposlenicima Ministarstva koji obavljaju ekonomsko-finansijske poslove radi kvartalnog
Adresa / Address: Kulovića 7, Sarajevo | Адреса: Куловића 7, Сарајево | Telefon / Телефон / Phone: 033/ 55 20 40
e-mail / е-маил: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Strana / Страна / Page 2

planiranja sredstava i izrade budžeta za narednu godinu; izrađuje i ažurira jedinstvenu
bazu korisnika socijalnog stanovanja za Tuzlanski kanton, razvrstane po lokalnim
zajednicama; vodi računa o osiguranju sredstava za korisnike socijalnog stanovanja u
budžetu Ministarstva u saradnji sa lokalnim zajednicama; prati i proučava stanje i
promjene kod korisnika socijalnog stanovanja i u skladu sa tim daje prijedlog ministru i
pomoćniku ministra za poduzimanje odgovarajućih mjera; radi i druge poslove po
naređenju ministra i pomoćnika ministra.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u
Tuzlanskom kantonu i to:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i to:
-Visoka stručna sprema – VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova –
ekonomske struke, struke socijalnog rada i pravne struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski
kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli
visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću
dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i
Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992.godine), Napomena: Ovjerena fcc diplome o završenom visokom
obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da
izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene
fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene
fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao
neuredne.
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita
za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“ Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za
rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona
sa pozivom na broj: 09-30-8-250/20 ”
DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 07.11.2020

Datum objave: 23.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.