Stručni saradnik za poljoprivredu Čelić

Ovaj oglas je istekao

Općina Čelić

Stručni saradnik za poljoprivredu Čelić

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18) i člana 5. Pravilnika o pravilima i
postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima
državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj
13/19), a na zahtjev Općine Čelić, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Čelić

4 / 524

Radno mjesto:
– Stručni saradnik za poljoprivredu – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: Izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne analitičke
materijale na osnovu odgovarajućih podataka; učestvuje u pripremi i realizaciji stručnih
savjetovanja, seminara, privrednih manifestacija i dr.; učestvuje u postupku realizacije
podsticajnih mjera iz oblasti poljoprivrede (općina, kanton, federacija, država); učestvuje
u radu komisije za godišnji obračun bruto vrijednosti proizvodnje i dodatne vrijednosti
poljoprivredno-privatnog sektora bez pravnih lica za općinu Čelić; vodi registar ugovora
o nomadskoj ispaši ovaca; priprema planove i izvještaje sjetve, žetve i berbe
poljoprivrednih proizvoda; inicira i učestvuje u izradi i implementaciji razvojnih programa
i projekata iz oblasti privrede; obavlja poslove registracije poljoprivrednih gazdinstava i
registracije klijenata; radi na izradi raznih izvještaja, informacija, odluka iz svoje
nadležnosti; vrši ažuriranje baze podataka poljoprivrednih gazdinstava i klijenata;
odgovora za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova u skladu sa pozitivnim
propisima; izrađuje tromjesečne i godišnje izvještaje o svom radu i podnosi ih
pomoćniku Općinskog načelnika za privredu, promet i razvoj; obavlja i druge poslove po
nalogu pomoćnika Općinskog načelnika za privredu, promet i razvoj.
Posebni uvjeti:
-VSS / VII stepen stručne spreme, Poljoprivredni fakultet ili visoko obrazovanje
najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180
ECTS bodova – poljoprivredne struke opšteg smjera,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne
spreme.
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili
na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg
Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli
visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću
dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih
raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i
dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe
nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon
objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima
državne službe
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK”, br. 10/18) i odredbama Pravilnika o
pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u
organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine, koje nisu u suprotnosti sa
odredbama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i Uredbe o uslovima,
načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za
državnu službu u Tuzlanskom kantonu.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na
ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno
se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog
ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog konkursa,
kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona,
dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji
se poziva.
Izabrani kandidat koji u roku od sedam dana od prijema obavještenja o izboru, ne
dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih
kandidata.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave u “Službenim novinama FBiH”, neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Čelić sa
pozivom na broj: 05-34-8-45/19”

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/03_mart/4_524_opcina_celic.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 08.04.2019

Datum objave: 26.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.