fbpx

Stručni saradnik za popunu, mobilizaciju struktura civilne zaštite ljudstvom, MTS-om i opremom Olovo

Ovaj oglas je istekao

Općina Olovo

Stručni saradnik za popunu, mobilizaciju struktura civilne zaštite ljudstvom, MTS-om i opremom Olovo

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05,
8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 3/12) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Olovo, Agencija za državnu
službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Olovo

5 / 754

Radno mjesto:
 Stručni saradnik za popunu, mobilizaciju struktura civilne zaštite ljudstvom,
MTS-om i opremom – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: rukovodi, izdaje usmene naredbe u akcijama gašenja požara,
spašavanja i koordinira pripremu i provođenje mjera zaštite i spašavanja koje mu utvrdi
rukovodilac službe za civilnu zaštitu; učestvuje u izradi formacija, organizovanju, obuci i
mobilizaciji struktura civilne zaštite, štabova, službi, jedinica, povjerenika, građana;
izrađuje planove i programe obuke struktura civilne zaštite, povjerenika, građana, službi
i jedinica civilne zaštite, prati njihovu realizaciju i daje mišljenje o upotrebi istih;
učestvuje u izradi sadržaja elaborata, vježbi, rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja
u različitim akcidentnim situacijama; priprema planove nabavki i održavanja svih MTS-a
i opreme i osigurava njihovu stalnu ispravnost i funkcionalnost; vrši nadzor nad
namjenskom upotrebom i stanjem ispravnosti svih MTS-a i opreme; priprema, evidentira
i prati zaduženja svih MTS-a i opreme; ostvaruje neposrednu saradnju sa kantonalnim
štabom civilne zaštite, štabovima civilne zaštite i mjesnim zajednicama i preduzećima,
te sarađuje sa operativnim centrima i odgovarajućim strukturama oružanih snaga;
izrađuje potrebne dokumente za pripremu i izvršenje, kao i plan mobilizacije; vodi
evidenciju pripadnika civilne zaštite i MTS-a; izrađuje mobilizacijske pozive za
raspoređene pripadnike civilne zaštite; izrađuje plan mobilizacije struktura civilne
zaštite; razrađuje kurirski sistem pozivanja obveznika civilne zaštite; izrađuje godišnji
izvještaj o svom radu i podnosi ga rukovodiocu službe; učestvuje u izradi informacija,
izvještaja i pisanih materijala u okviru svojih zaduženja; obavlja i druge poslove koje mu
naloži rukovodilac službe.
Posebni uvjeti:
– VSS/VII stepen, fakultet političkih nauka – smjer odbrana i sigurnost, odnosno
visoko obrazovanje prvog, dugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža/iskustva u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to
radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton,
ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su
stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti
sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj
raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz
o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog
stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Olovo sa pozivom na broj: 5/754“
V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/05_maj/05_754_opcina_olovo.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 23.05.2019

Datum objave: 13.05.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.