fbpx

Stručni saradnik za posebne oblike vanjskotrgovinskog poslovanja u Sektoru za vanjsku trgovinu Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Federalno ministarstvo trgovine

Stručni saradnik za posebne oblike vanjskotrgovinskog poslovanja u Sektoru za vanjsku trgovinu Sarajevo

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i
člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja
državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva
trgovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu trgovine

Radno mjesto:
– Stručni saradnik za posebne oblike vanjskotrgovinskog poslovanja u
Sektoru za vanjsku trgovinu – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: obavlja stručne poslove koji se odnose na analitičko praćenje, obradu
sistemskih pitanja, sudjeluje u pripremi propisa, obavlja stručne poslove koji se odnose
na posebne oblike vanjskotrgovinskog poslovanja: izvoz roba i usluga koji se naplaćuju
uvozom roba i usluga (kompenzacijski poslovi), međunarodno otpremništvo i dugoročnu
proizvodnu saradnju, vrši evidenciju za kompenzacijske poslove, obavlja kontrolu i
obradu podataka za navedene radnje, vodi registre za međunarodno otpremništvo i
dugoročnu proizvodnu saradnju, izrađuje redovne tipske izvještaje i periodične
informacije o upravnim i stručnim poslovima koji se odnose na posebne oblike
vanjskotrgovinskog poslovanja, obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu neposrednog
rukovoditelja.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.285,25 KM
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba
nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uslove:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne
spreme
– poznavanje rada na računaru
– poznavanje engleskog jezika – u skladu sa odredbama Pravilnika o dokumentaciji
kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog jezika u
postupcima provođenja konkursa u organima državne službe u FBiH ( “Sl. novine
FBiH”, br. 51/16 i 59/16)
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web
stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante
Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH
www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja
nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju
od polaganja stručnog upravnog ispita.
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su
stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću
dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i
Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od daljnje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži
suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati
i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene
na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti
i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom
njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom
ministarstvu trgovine, sa pozivom na broj: 07-30-8-144/20”
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 23.11.2020

Datum objave: 11.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.