fbpx

Stručni saradnik za posredovanje u zapošljavanju i informisanje Travnik

Ovaj oglas je istekao

Služba za zapošljavanje SBK/KSB raspisuje javni konkurs za prjem u radni odnos:

Stručni saradnik za posredovanje u zapošljavanju i informisanje Travnik

Na temelju člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine KSB/SBK, broj 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), člana 14. i 14.a Statuta Službe za zapošljavanje  Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK/KSB, broj: 05/02, 03/05, 09/13, 14/15, 03/17 i 12/18), člana 3. Pravilnika o radu Službe za zapošljavanje SBK/KSB – prečišćen tekst, broj: 01-49-2648/19 od 02.12.2019. godine, člana 3. stav 2. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB i Zaključka Upravnog odbora broj: 01-02-02-78/21 i broj: 01-02-02-79/21  od 17.02.2021. godine v.d. direktor uz saglasnost v.d. zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBK/KSB, raspisuje

K O N K U R S

za  prijem u radni odnos u Službu za zapošljavanje SBK/KSB

 I

Stručni saradnik za posredovanje u zapošljavanju i informisanje na određeno vrijeme do povratka radnika sa profesionalne javne funkcije, a najduže tri godine, uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci, broj izvršitelja 1 (jedan).

Uslovi: VSS – VII/1 stepen, fakultet društvenog, tehničkog, humanističkog ili prirodno-matematičkog-nastavnog smjera, odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa diplomskog univerzitetskog studija, Bolonjskog sistema studiranja, odgovarajuće struke, koji se vrednuje s najmanje 300 ECTS bodova, društvenog, tehničkog smjera, humanističkog ili prirodno-matematičkog-nastavnog smjera, jedna godina radnog iskustva u struci.

Opis poslova: obrada i procesuiranje informacija o radu na crno, vođenje evidencije zaposlenih osoba s invaliditetom, posredovanje u zapošljavanju, izdavanje kartona za evidencije, skeniranje i slanje životopisa i listi kandidata biroima i poslodavcima, izrada dopisa Biroima, Federalnom zavodu za zapošljavanje, javnim ustanovama, državnim institucijama i poslodavcima, praćenje realizacije konkursa i izrada potrebnih informacija, izrada mjesečne tabele o posredovanju u zapošljavanju, ostali poslovi po nalogu voditelja Odjela, direkora i zamjenika direktora  vezani za rad Odjela i Službe.

II

Pripravnik u Službi za zapošljavanje SBK/KSB za obavljanje pripravničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana, broj izvršitelja (1) jedan.

Uslovi: VŠS – VI stepen  ili završeno visoko obrazovanje bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova, društvenog, tehničkog, humanističkog ili prirodno-matematičkog-nastavnog smjera, bez predhodnog radnog iskustva.

Direktor uz saglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBK/KSB određuje raspored vremena radnim danima Službe u vremenu od 08:00 do 16:30 sati koje pripravnik treba provesti na radu radi obuke i sticanja potrebnog radnog iskustva u pojedinim dijelovima Službe, a šef Biroa ili Odjeljenja u kojoj pripravnik bude raspoređen na rad, određuje koliko će vremena na pojedinim poslovima u toj organizacionoj jedinici Službe pripravnik provesti.

III

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove navedene u konkursu bit će pozvani na pismeno testiranje.

IV

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa posebnim propisima, uz obavezu pozivanja na poseban Zakon koji reguliše navedenu oblast.

Prednost u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućom dokumentacijom od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na konkurs, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost u zapošljavanju.

 

V

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene kopije koje je potrebno da svaki dokument kandidat posebno numerira i parafirafira):

  • Prijava koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa. Prijava mora biti svojeručno potpisana,
  • Biografija,
  • Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),
  • Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
  • Dokaz o poznavanju rada na računaru,
  • Dokaz o radnom iskustvu, za poziciju pod brojem 1,
  • Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležnog organa o neposjedovanju radnog iskustva, za poziciju pod brojem 2,
  • Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je na uvid donijeti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

VI

Služba će prilikom provođenja konkursne procedure voditi računa o Ustavom SBK/KSB propisanom cenzusu iz 1991. godine i regionalnoj zastupljenosti radnika Službe za zapošljavanje SBK/KSB.

 

VII

Konkurs se objavljuje u Dnevnom listu, oglasnoj ploči u Zajedničkoj službi, svim Biro-ispostavama i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana posljednje objave Konkursa. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave kao prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove sadržane u konkursu neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se podnose lično ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje SBK/KSB, ulica Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa  naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA KONKURS sa navođenjem pozicije na koju se prijava odnosi“

Za dodatne informacije pozvati na kontakt broj Službe za zapošljavanje SBK/KSB 030/518-764.

Broj: 01-30-1-203/21

Daum, 17.02.2021. godine

v.d. zamjenik ravnatelja          v.d. direktor

Marinko Krajina, dipl.ing.     Željko Lončar dipl. oec.

Izvro: szzksbsbk.com.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.02.2021

Datum objave: 19.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.