fbpx

Stručni saradnik za pravne i opće poslove u Sektoru za predškolsko, osnovno, srednje obrazovanje i odgoj i obrazovanje odraslih Zenica

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

Stručni saradnik za pravne i opće poslove u Sektoru za predškolsko, osnovno, srednje obrazovanje i odgoj i obrazovanje odraslih Zenica

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12),
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima
i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima
državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj:
13/19), a na zahtjev Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog
kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Zeničko-dobojskog kantona

Radno mjesto:
– Stručni saradnik za pravne i opće poslove u Sektoru za predškolsko, osnovno,
srednje obrazovanje i odgoj i obrazovanje odraslih – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: vrši stručnu obradu pravnih i drugih pratećih pitanja koja služe kao podloga
za izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i podzakonskih akata, kada se kao
obrađivač tih propisa pojavljuje Ministarstvo i vrši nomotehničku obradu istih, učestvuje u
pripremi stručnih mišljenja u vezi primjene zakona i drugih propisa iz djelokruga rada
Sektora, odnosno organizacionih jedinica Ministarstva, vodi personalnu dokumentaciju i
evidenciju vezanu za rad i radne odnose državnih službenika i namještenika, radi na izradi
godišnjeg programa rada, mjesečnih planova rada, te godišnjih i mjesečnih izvještaja o radu
Sektora i organizacionih jedinica Ministarstva, prati realizaciju programa i plana rada
Sektora i sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva, kao i odluka i
zaključaka Vlade i Skupštine, te zaključaka i rješenja ministra, učestvuje u izradi izvještaja,
informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga rada Sektora i
organizacionih jedinica Ministarstva, zastupa Sektor i organizacione jedinice Ministarstva u
upravnim i drugim postupcima, neposredno postupa u stručnoj obradi i analitičkoj pripremi
podataka vezanih za izdavanje uvjerenja i drugih javnih isprava iz službenih evidencija,
neposredno učestvuje u koordinaciji, pripremi i stručnoj obradi prijedloga javnih obrazovnih
ustanova i institucija za daljnju obradu, sugestija i inicijativa prilikom izrade nacrta i
prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na predškolsko, osnovno, srednje
obrazovanje i odgoj i obrazovanje odraslih, obavlja i druge poslove koje mu u skladu sa
zakonom ili drugim propisom naloži pomoćnik ministra i sekretar Ministarstva, poznavanje
procedura propisanih standardima BAS EN ISO 9001:2015.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u Javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to:
– VSS (VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja – ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova),
visokog obrazovanja pravne i upravne struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničkodobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
4. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen
u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ
nakon 06. 04. 1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz
o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon
položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, sa pozivom na broj:
08-30-8-69/20“
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.06.2020

Datum objave: 01.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.