fbpx

Stručni saradnik za pravne poslove Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine

Stručni saradnik za pravne poslove Sarajevo

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI  KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u

Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine

  • Stručni saradnik za pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Priprema nacrte pojedinačnih akata (rješenja) koji se odnose na prava i dužnosti službenika i namještenika iz radnog odnosa, kao i druga rješenja koja donosi direktor Arhiva; učestvuje u izradi ugovora iz nadležnosti Arhiva i prati realizaciju zaključenih ugovora i predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera, radnji i postupaka za realizaciju ugovornih obaveza; priprema podatke, odgovore i izjašnjenja na podneske (odgovore na tužbe, žalbe, nalaz vještaka i druge akte) kod zastupanja Arhiva u sudskim postupcima; obrađuje sva pitanja koja se odnose na objavljivanje javnog konkursa i internog i javnog oglasa u vezi popune upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Arhiv; sarađuje sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH i Odborom državne službe za žalbe; priprema podneske i akte i učestvuje u izradi ugovora iz nadležnosti Arhiva i prati realizaciju zaključenih ugovora; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1353,00 KM.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i Hercegovine:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine;

– da je stariji od 18 godina;

– da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federacij i Bosne i Hercegovine;

– da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

– da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

– da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

  • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diplomu visokog obrazovanja pravne ili upravne struke;
  • jedna godina radnog staža,
  • poznavanje jednog stranog jezika
  • poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

2) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,

3) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hecegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i

Bosansko-podrinjski Kanton Goražde sa sjedištem u Sarajevu

Ul. Kulovića br.7

71000 Sarajevo

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine sa pozivom na broj konkursa – 10-30-8-266/20“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.06.2020

Datum objave: 01.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.