fbpx

Stručni saradnik za prikupljanje podataka o kontroli javnih nabavki Sarajevo

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16 i 45/19), na zahtjev Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo , Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

Stručni saradnik za prikupljanje podataka o kontroli javnih nabavki Sarajevo

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo“ br. 31/16 i 45/19), na zahtjev Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom
Kantona Sarajevo , Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo

Radno mjesto:
-Stručni saradnik za prikupljanje podataka o kontroli javnih nabavki –1 (jedan) izvršilac
Opis poslova:.prikuplja i analizira statističke i druge podatke o realizaciji aktivnosti iz domena kontrole javnih
nabavki utvrđene propisima, akcionim planovima i drugim strateškim dokumentima i/ili aktima Vlake Kantona
Sarajevo, odnosno Ureda; objedinjava prikupljene podatke i sačinjava analitičke izvještaje za potrebe
informisanja nadležnih organa i institucija; prati i proučava stanje i pojave na osnovu prikupljenih podataka, te
za potrebe Ureda sačinjava informacije o navedenom; obavlja stručno – operativne poslove koji se odnose na
uspostavljanje, izradu, vođenje i održavanje baze podataka iz domena kontrole javnih nabavki; učestvuje u
izradi plana kontrole javnih nabavki Ureda, za tekuću godinu; učestvuje u izradi preporuka za otklanjanje
nezakonitosti i postizanje svrsishodnosti javne nabavke; potiče saradnju i koordinaciju sa predstavnicima
ugovornih organa; obavlja poslove na provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o
imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo i Uredbe o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i
upravljanja kavlitetom Kantona Sarajevo; obavlja i druge poslove koje mu odredi Šef Ureda; za svoj rad
odgovoran je Šefu Ureda; U obavljanju poslova koji su u opisu radnog mjesta obavezan je da primjenjuje
Politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem
upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od 18 godina;
-da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne
spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se
utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
-da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
-da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne
službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; da nije obuhvaćeno
odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne
uvjete i to:
– Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvlifikacije najmanje VII
stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji
se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
završen fakultet društvenih nauka ili tehničkih nauka

– jedna godina radnog staža u struci
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije
za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton
Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz
konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih
nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispit
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika
u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu
na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je
diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog
iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon
objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni
putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od
dalje konkursne procedure.
Agencija objavljuje rezultate stručnog ispita na oglasnoj ploči Agencije i usmeno obavještava kandidate o
rezultatima koje su postigli, istog dana, nakon završenog stručnog ispita. Kandidati koji su uspješno položili
stručni ispit, dužni su u roku od pet dana nakon usmenog saopštavanja o rezultatima ispita, dostaviti dokaze
o ispunjavanju posebnih uslova, navedenih u tekstu javnog konkursa.
Ovjerena fcc. diplome koju kandidat dostavlja kao dokaz o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji
ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije
diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.,
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u
“Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure
bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON
SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu za borbu protiv korupcije i
upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo sa pozivom na broj konkursa, 10-30-8-935/20”

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.01.2021

Datum objave: 12.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.