fbpx

Stručni saradnik za pripremu dokumentacije Bileća

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Bileća

Stručni saradnik za pripremu dokumentacije Bileća

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16), člana 16. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Opštinske uprave Bileća (“Službeni glasnik opštine Bileća”, br. 5/18, 2/19,
3/19 i 2/20), načelnik opštine Bileća r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u
Opštinskoj upravi Bileća

I
1. Stručni saradnik za pripremu
dokumentacije ………………………………… 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.
II – Opis poslova
Predviđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta Opštinske uprave Bileća (“Službeni glasnik opštine Bileća”,
br. 5/18, 2/19, 3/19 i 2/20).
III – Opšti uslovi za kandidate:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi za kandidate:
– SSS – društvenog smjera,
– 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru.
V – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. foto-kopija lične karte,
2. uvjerenje o državljanstvu,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure),
25.6.2020. OGLASNI DIO – Broj 60 III
5. uvjerenje o neosuđivanju,
6. uvjerenje da se protiv kandidata na vodi krivični postupak,
7. potpisane i ovjerene izjave iz t. 5, 6. i 7,
8. ovjerena foto-kopija diplome o završenoj stručnoj spremi,
9. uvjerenje o radnom iskustvu,
10. ovjerena foto-kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad
u opštinskoj upravi,
11. ovjerena foto-kopija dokaza o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, potvrda ili drugi dokaz o informatičkoj osposobljenosti).
VI
Kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa biće pozvani na intervju.
O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog
konkursa, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja
Komisiji dostavi dokaze o ispunjavanju opštih uslova u originalu ili ovjerene
foto-kopije (izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o neosuđivanju, uvjerenje
da se ne vodi krivični postupak), ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz
poglavlja V i posebne uslove u originalu i ovjerenoj foto-kopiji (diploma o
stručnoj spremi, uvjerenje o radnom iskustvu, uvjerenje o položenom struč- nom ispitu za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru – informatička obučenost kroz školovanje, uvjerenje i potvrda o osposobljenosti).
Ako pravorangirani kandidat u propisnom roku ne dostavi dokaze ili ako
na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova
sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
VII
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa
u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane, a dokumenta
priložena uz Konkurs neće se vraćati kandidatima.
VIII
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti u šalter-sali Opštine Bileća i na internet stranici
Ministarstva uprave i lokalne samouprave. Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu:
Opština Bileća, Ulica kralja Aleksandra broj 28, sa naznakom: Konkursna
komisiji za sprovođenje postupka za prijem službenika.
Kontakt telefon: 059/371-459, e-mail: opbil.personalno@teol.net.
Broj: 11.02/012-120-40/20
17.6.2020. godine Načelnik,
Bileća Miljan Aleksić, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.07.2020

Datum objave: 26.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.