fbpx

Stručni saradnik za pripremu dokumentacije Bileća

Opštinska uprava Bileća

Stručni saradnik za pripremu dokumentacije Bileća

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINA BILEĆA

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Bileća

I 1. Stručni saradnik za pripremu dokumentacije ……….1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

II – Opis poslova
Predviđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave Bileća („Službeni glasnik opštine Bileća„broj: 5/18,2/19, 3/19 i 2/20).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Opšti uslovi za kandidate
1. Da je državljanin RS, odnosno BiH,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi,
5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom-član IX stav 1 .Ustava BiH,
7. Da nije u sukobu interesa ,odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

IV – Posebni uslovi za kandidate
– SSS- društvenog smjera ,
– 6(šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru.

V – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
1. fotokopije lične karte,
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o opštoj zdrastvenoj sposobnosti(dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure),
5. Uvjerenje o neosuđivanju,
6. Uvjerenje da se protiv kandidata na vodi krivični postupak,
7. Potpisane i ovjerene izjave iz tačke 5. 6.i 7. ,
8. Ovjerena Fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi,
9. Uvjerenje o radnom iskustvu,
10.Ovjerena Fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi,
11. Ovjerena Fotokopija dokaza o poznavanju rada na računaru (uvjerenje,potvrda ili drugi dokaz o informatičkoj osposobljenosti).
VI Кandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na intervju.
O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Кomisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja, Кomisiji dostavi dokaze o ispunjavanju opštih uslova u orginalu ili ovjerene foto-kopije (izvod iz matične knjige rođenih,uvjerenje o državljanstvu ,uvjerenje o opštoj zdrastvenoj sposobnosti,uvjerenje o neosuđivanju,uvjerenje da se ne vodi krivični postupak),ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja V i posebne uslove u orginalu i ovjerenoj foto-kopiji (diplomu o stručnoj spremi,uvjerenje o radnom iskustvu,uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru informatička obučenost kroz školovanje,uvjerenje i potvrda o osposobljenosti).

Ako pravorangirani kandidat u propisnom roku ne dostavi dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Кomisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove,pozvaće sledećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

VII Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje, a dokumenta priložena uz konkurs neće se vraćati kandidatima.

VIII Prijave za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu koja se može preuzeti na šalter sali opštine Bileća i na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave.Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Bileća, Ulica Кralja Aleksandra br. 28. sa naznakom „Кonkursna komisiji za sprovođenje postupka za prijem službenika“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 09.07.2020

Datum objave: 24.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.