Stručni saradnik za privredu Cazin

Ovaj oglas je istekao

Grad Cazin

Stručni saradnik za privredu Cazin

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, br.14/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04,
54/04, 67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Grada Cazin, Agencija za državnu službu Federacije
Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Cazin

3/728

Radno mjesto:
– Stručni saradnik za privredu -1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: Vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast privrede; prati i
istražuje promjene i pojave u oblasti privrede i izrađuje potrebnu dokumentaciju za unapredjenje
razvoja privrede u Gradu; prikuplja, evidentira, kontroliše, sređuje i vrši obradu podataka iz
oblasti privrede i vrši uspostavljanje odgovarajućih dokumenata koji se odnose na stanje
privrede; učestvuje u pripremi prijedloga odgovora na vijećnička pitanja iz djelokruga radnog
mjesta; ostvaruje saradnju sa kantonalnim i federalnim organima uprave i drugim institucijama
koji su nadležni za privredni sektor radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa; prati propise
federalnih i kantonalnih zakona, odluka Gradskog vijeća, propisa Gradonačelnika i drugih
podzakonskih akata koji se odnose na pitanja ovog radnog mjesta; ostvaruje kontakte sa
preduzećima, udruženjima, zadrugama i dr. organizacijama u cilju praćenja problematike u
privrednom sektoru; uređuje biltene, brošure i druge informativne materijale i stručnu literaturu
iz oblasti privrede; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane
metodologije (tipski izvještaji, redovne i periodične informacije i sl.); stara se o redovnom
razduživanju predmeta (fizički i elektronski) kroz program DocuNova; prati i izrađuje provođenje
programa subvencioniranja iz oblasti privrede; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po
nalogu neposrednog rukovodioca.
Posebni uslovi:
-VSS -VII stepena ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja ekonomske struke,
-radno iskustvo na poslovima struke 1 (jedna) godina nakon sticanja VSS,
-položen stručni ispit,
-poznavanje rada na računaru.
Pored posebnih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće uslove
iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Unsko-sanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u
Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1.Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Uredu za postavljenja u Bihaću, ul.Alije
Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski
kanton – Uredu za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije:
www.adsfbih.gov.ba).
3.Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku
stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original
ili ovjerene kopije):
a)fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
b)dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog
iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati
nakon objave javnog konkursa,
c)dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati, koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od pet dana nakon usmenog
obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o
ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa. Kandidati koji ne dostave
dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju
posebne uslove, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno
javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru
dostaviti Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog
konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove
objave na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od petnaest dana, od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte,
preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
ul.Alije Đerzeleza br.2
77 000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Cazin br.29/19”

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/04_april/03_728_opcina_cazin.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.04.2019

Datum objave: 10.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.