fbpx

Stručni saradnik za protokolarne poslove Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Stručni saradnik za protokolarne poslove Sarajevo

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Generalnom
sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Radno mjesto:
-Stručni saradnik za protokolarne poslove – 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: učestvuje u organizaciji sastanaka i prijema; učestvuje u planiranju i
obavljanju protokolarnih poslova u vezi sa održavanjem sjednica Vlade u Sarajevu i
Mostaru; učestvuje u poslovima protokola u vezi sa održavanjem manifestacija
privrednog, kulturnog i sportskog karaktera, kao i drugih manifestacija koje organizira
Vlada; sarađuje u pripremi protokolarnih lista, čestitki i drugih protokolarnih pisama u
povodu raznih događaja, praznika i značajnih datuma; sarađuje na izradi programa
putovanja premijera, zamjenika premijera i sekretara Vlade;vrši i druge poslove koje
odredi neposredni rukovodilac, pomoćnik sekretara i sekrtar Vlade;
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221,00 KM
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu
u Federacije Bosne i Hercegovine:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine; da je stariji od 18 godina;
-da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
-da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
-da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti
u Bosni i Hercegovini;
-da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati
i sljedeće posebne uvjete i to:
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog
obrazovanja pravne struke, fakultet ekonomskog smjera ili drugog fakulteta
društvenog smjera;
– 1(jedna) godina radnog staža
– poznavanje engleskog jezika
– poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti
u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski
Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu
na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju),
na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja
nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o
oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnik, a koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu,
dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original
ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH
ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine),
Napomena: ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu
ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle
diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma
moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje
ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.,
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati
će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena
kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će
se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat,
koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH:
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
sa sjedištem u Sarajevu
Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Generalnom
sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa pozivom na br:10-30-8- 521/20”

DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.08.2020

Datum objave: 07.08.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.