fbpx

Stručni saradnik za Skupštinu, Stručni saradnik za finansije Skupštine i Službe Skupštine Bihać

Ovaj oglas je istekao

Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton Odsjek za postavljenja u Bihaću

Stručni saradnik za Skupštinu, Stručni saradnik za finansije Skupštine i Službe Skupštine Bihać

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:14/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Službe Skupštine Unsko-sanskog kantona, Agencija za državnu
službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Službi Skupštine Unsko – sanskog kantona
3/776
Radna mjesta:
01.Stručni saradnik za Skupštinu, Kolegij Skupštine i radna tijela Skupštine -1 (jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za finansije Skupštine i Službe Skupštine -1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: Priprema i prati sjednice Skupštine, Kolegija Skupštine i radnih tijela Skupštine,
izrađuje sazive, vodi i izraduje zapisnike sa istih; priprema materijale i druge akate potrebne za rad
Skupštine, Kolegija Skupštine i radnih tijela Skupštine, te ostvaruje neposrednu saradnju sa
poslanicima i predsjednicima radnih tjela; učestvuje u pripremi i obrađivanju poslaničkih pitanja,
vođenju evidencije o postavljenim poslaničkim pitanjima i odgovorima na iste; prikupljanje podataka
i vođenje evidencije o broju usvojenih zakona, odluka, zaključaka i drugih akata na sjednicima
Skupštine; učestvuje u pripremi i izradi akta koji se usvoje na Skupštini, Kolegiju Skupštine i radnim
tijelima Skupštine, te ih prosljeđuje nosiocima obaveza, šalje na objavu i čuva do konačnog
arhiviranja; prati izvršavanje zaključaka, odluka i drugih akata koji se usvoje na Skupštini, Kolegiju
Skupštine i radnim tijelim Skupštine; obrađivanje predmeta i akata; vođenje postupka radi utvrđivanja
činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim
činjenicama; obavljanje i drugih poslova po nalogu sekretara.
02.Opis poslova: Učestvuje u pripremi i izradi akata u vezi s isplatama, prijenosom i preraspodjelom
budžetskih sredstava Skupštine, Službe i skupštinskih radnih tjela; priprerna i izrađuje dokumente
okvirnog budžeta za Skupštinu i Službu; vrši koordinaciju izmedu Skupštine, Službe i Ministarstva
finansija; učestvuje u izradi materijala kojima se vrši informiranje nadležnih organa o stanju izvršenja
budžeta, ostvarenim prihodima i izdacima Skupštine i Službe; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga
budžeta Skupštine i Službe; vođenje ekonomskih poslova za potrebe Skupštine i Službe; izrada
analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (izvještaji, informacije i
sl.) o utrošku sredstava prema budžetu po raznim namjenama; prati pravovremeno izvršavanje
plaćanja obaveza po dospjelim računima, kao i plaćanje drugih obaveza iz nadleznosti Skupštine i
Službe Skupštine; obavljanje drugih složenih poslova osnovne djelatnosti iz djelokruga rada
Skupštine i Službe Skupštine po nalogu predsjedavajućeg Skupštine i Sekretara Službe.
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Unskosanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno
tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove i to za:
Poziciju 01:
-diploma visokog obrazovanja VII stepena pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ili 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,
-položen stručni ispit,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.
Poziciju 02:
-diploma visokog obrazovanja – VII stepen ekonomske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ili 240 ECTS bodova), drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske
struke,
-položen stručni ispit,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1.Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca  Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za
Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za
postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
3.Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili
ovjerene kopije):
a) diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdate nakon objave javnog konkursa;
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidati, koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od pet dana nakon usmenog
obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o
ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa. Kandidati koji ne dostave dokaze
o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju posebne uslove,
ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti
Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave
na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa be biti isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od petnaest dana, od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Odsjek za postavljenja u Bihaću
ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Službi Skupštine Unsko -sanskog kantona, broj: 113/19”
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: www.adsfbih.gov.ba

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 09.10.2019

Datum objave: 01.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.