fbpx

Stručni saradnik za studijsko – analitičke poslove Sarajevo

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo

Stručni saradnik za studijsko - analitičke poslove Sarajevo

Na osnovu člana 33. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine
Kantona Sarajevo», br. 31/16 i 45/19), a na zahtjev Ministarstva za boračka pitanja Kantona
Sarajevo , Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo

– Stručni saradnik za studijsko- analitičke poslove – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: izvršava poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u smislu člana
9.Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 32/17); učestvuje u pripremi, izradi i praćenju realizacije
programa javnih investicija iz domena Ministarstva za boračka pitanja; učestvuje u izradi,
realizaciji i praćenju Budžeta Ministarstva; učestvuje u izradi elaborata, analiza i izvještaja koji
se odnose na programske aktivnosti ministarstva; učestvuje u pripremanju izrade programa
rada, izvještaja o radu, informativnih i drugih materijala predviđenih programom rada
ministarstva; učestvuje u poslovima praćenja i naplate sredstava odobrenih za finansiranje
programa za otvaranje radnih mjesta za branitelje, ratne vojne invalide, porodice šehida i
porodice poginulih, umrlih i nestalih branitelja i po ovom pitanju sarađuje sa relevantnim
subjektima; učestvuje u ostalim poslovima iz djelokruga Sektora za ekonomske poslove i
projekte, odnosno obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar i pomoćnik ministra; za svoj
rad odgovara pomoćniku ministra;
U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje Politiku
kvalitetom Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem
upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO:9001.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službu u
Kantonu Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne
službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4.da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to:
– Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske
kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje
prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih
bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja završen ekonomski
fakultet
– jedna godina radnog staža u struci
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1.Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu
sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton
Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hecegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu
i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo sa pozivom na broj: 10-30-8-368/20”
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.07.2020

Datum objave: 23.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.