fbpx

Stručni saradnik za urbanizam i građenje u Službi za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne, geodetske i inspekcijske poslove Ključ

Ovaj oglas je istekao

Općina Ključ

Stručni saradnik za urbanizam i građenje u Službi za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne, geodetske i inspekcijske poslove Ključ

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04,
54/04, 67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Općine Ključ, Agencija za državnu službu Federacije
Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Ključ

3/ 745

Radno mjesto:
– Stručni saradnik za urbanizam i građenje u Službi za prostorno uređenje,
stambeno-komunalne, imovinsko-pravne, geodetske i inspekcijske poslove
– 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: propisuje urbanističko-tehničke i druge uslove, obilazi teren, sačinjava izvještaje,
te daje stručno mišljenje po predmetima u upravnom i vanupravnom postupku iz oblasti
urbanizma, građenja i stambeno-komunalnih poslova; priprema srednjoročne i godišnje
programe i planove iz oblasti uređenja građevinskog zemljišta, vodoprivrede, zajedničke
komunalne potrošnje i lokalnih nekategorisanih puteva; odgovoran je za posljedice u prostoru
nastale odobrenim intervencijama na osnovu datog stručnog mišljenja; prikuplja i po utvrđenoj
metodologiji objedinjuje sve podatke sa terena iz nadležnosti Službe, analizira ih i predlaže šefu
Službe kriterije i prioritete za realizaciju, a na osnovu utvrđenih prioriteta izrađuje i za usvajanje
priprema tendere i projekte za realizaciju; neposredno radi na blagovremenom pribavljanju sve
potrebne dokumentacije za izvođenje građevinskih radova, a u skladu sa planovima obnove i
izgradnje; organizuje uvođenje u posao izabranih izvođača radova te vrši kontrolu kvaliteta i
ugovorenih rokova za izvođenje radova; vrši obilazak terena, snima stanje i priprema elemente
za utvrđivanje urbanističko-tehničkih uslova i vođenje upravnog postupka u oblasti urbanizma i
građenja; vrši iskolčenje građevinske linije za objekte za koje je izdato odobrenje za građenje;
izdaje izvode iz plana parcelacije, izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena
evidencija; učestvuje u radu komisije za tehnički pegled objekata; vrši poslove u oblasti zaštite
voda i okoline; vrši procjenu i utvrđuje oštećenost stambenih objekata i zajedničkih prostora;
vrši planirane poslove u oblasti obnove i rekonstrukcije porušenih kuća i drugih objekata; po
potrebi učestvuje u izradi građevinsko-tehničke dokumentacije za izvođenje radova; učestvuje u
izradi općinskih propisa te daje primjedbe i prijedloge o nacrtu propisa; izrađuje informacije,
analize i izvještaje o radu za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; daje prijedloge za
izradu urbanističko-planskih i provedbenih akata i radi na njima te izrađuje projektna rješenja;
obavlja poslove koji podrazumijevaju odgovornost, visok stepen stručnosti i nezavisnosti u
određenim oblastima iz nadležnosti Službe; odgovoran je za zakonito i ažurno vršenje poslova;
podnosi mjesečne, a po potrebi i sedmične izvještaje o svom radu šefu Službe; odgovoran je za
provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli; učestvuje u izradi projekata iz
nadležnosti Službe i u izradi i implementaciji strategije i planova Općine i sarađuje sa Stručnim
savjetnikom za planiranje i koordinaciju razvoja; učestvuje u implementaciji sistema finansijskog
upravljanja i kontrole; po potrebi obavlja i druge poslove, a prema zahtjevu i uputama šefa
Službe; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe.
Posebni uslovi:
– diploma visokog obrazovanja – VII stepen građevinske struke ili diploma visokog
obrazovanja prvog (180 ili 240 ECTS) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja građevinske struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
– položen ispit općeg znanja i stručni ispit,
– poznavanje rada na PC.
Pored posebnih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće uslove
iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Unsko-sanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju
poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u
organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije
otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1.Kandidati se na javni konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Uredu za postavljenja u Bihaću, ul.Alije
Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni
konkurs, dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski
kanton – Uredu za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije:
www.adsfbih.gov.ba).
3.Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku
stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original
ili ovjerene kopije):
– fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine),
– dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina
radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
– dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati, koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od pet dana nakon usmenog
obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o
ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa. Kandidati koji ne dostave
dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju
posebne uslove, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno
javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru
dostaviti Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog
konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove
objave na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od petnaest dana, od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte,
preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
ul.Alije Đerzeleza br.2
77 000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Ključ: 56/19”
V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/05_maj/3_745_opcina_kljuc_13062019.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.06.2019

Datum objave: 06.06.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.