fbpx

Stručni savjetnik – interni revizor Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Stručni savjetnik – interni revizor Sarajevo

Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i
člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja
državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva
rada i socijalne politike, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

6-1189

Radno mjesto:
– Stručni savjetnik – interni revizor – 1 (jedan)izvršilac
Opis poslova: obavlja nasloženije poslove interne revizije i to: učestvuje u pripremi
godišnjeg plana interne revizije na osnovu ocjene rizika i usvojenog strateškog plana;
implementira program interne revizije za vrijeme obavljanja aktivnosti interne revizije;
informira rukovodioca revidirane organizacije o početku interne revizije uz prezentaciju
pisanog ovlaštenja; proučava dokumentaciju i uslove značajne za formuliranje
objektivnog mišljenja; obrazlaže nalaze objektivno i istinito, u pisanoj formi, uz priložene
dokaze; informira rukovodioca Jedinice interne revizije ako se, za vrijeme obavljanja
interne revizije, pojavi sumnja na nepravilnosti i/ili prevare; izrađuje nacrt revizorskog
izvještaja i komentira ga sa rukovodiocem revidirane organizacione jedinice; uključuje u
konačni revizorski izvještaj sva mišljenja revidirane organizacione jedinice za koje
postoji relevantna dokumentacija; dostavlja nacrt i konačni revizorski izvještaj
rukovodiocu Jedinice interne revizije; u slučaju sukoba interesa u vezi sa internom
revizijom odmah informira rukovodioca Jedinice interne revizije; čuva svaku državnu,
profesionalnu ili poslovnu tajnu koju je saznao u toku interne revizije; čuva sve radne
zabilješke nastale u vrijeme obavljanja interne revizije; vrši izradu raznih analiza,
izvještaja koji se odnose na rad Jedinice; neposredno izvještava načelnika Jedinice; vrši
i druge poslove koje odredi načelnik službe.
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, ekonomskog ili pravnog smjera.
– najmanje 3 (tri) godina radnog staža u struci, nakon stjecanja diplome
– certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdat od strane
Federalnog ministarstva finansija
– da nije u sukobu interesa u smislu odredaba člana 12. Zakona o internoj reviziji u
javnom sektoru u Federaciji BiH….
– poznavanje engleskog jezika
– poznavanje rada na računaru
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.806,31 KM
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju
ispunjavati i opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije
Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to
radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice
nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem
nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti
u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski
Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerena kopija), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)ž
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul. Kulovića br. 7. 71000, Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike”
V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/05_maj/61189_federalno_ministarstvo_rada_i_soc_politike.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 04.06.2019

Datum objave: 22.05.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.