fbpx

Stručni savjetnik – pravnik Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine

Stručni savjetnik – pravnik Sarajevo

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine , Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine

Radno mjesto:

 • Stručni savjetnik – pravnik – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: provođenje politike i izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata; izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka; obavlja poslove i zadatke iz nadležnosti Tužiteljstva propisane zakonom, a po nalogu glavnog federalnog tužitelja; pomaže zamjenicima glavnog federalnog tužitelja i tužiteljima u radu; postupa u ime i na osnovu zahtjeva tužitelja; pruža stručnu pomoć i savjetuje tužitelje u svakoj fazi krivičnog postupka gdje je potrebno; svoje stručne nalaze daje u pisanoj formi; samoinicijativno savjetuje i daje mišljenja u svim krivičnim predmetima gdje nađe da je potrebno; prisustvuje radnim sastancima i sjednicama Kolegija kako bi mogao dati svoje stručno mišljenje; prisustvuje sjednicama Kolegija u svojstvu zapisničara; proučava i prati propise iz oblasti za koju savjetuje i vodi računa o primjeni istih; kao korisnik TCMS-a, obavezan je da postupi prema pravilima propisanim u Pravilniku TCMS-a; aktivno i pod nadzorom tužitelja učestvuje u istrazi i prisustvuje glavnom pretresu; vrši samostalno i po uputstvima glavnog federalnog tužitelja i druge poslove.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.716,00 KM.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i Hercegovine:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federacij i Bosne i Hercegovine;
 • da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
 • da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

 • diplomirani pravnik, zvanje stečeno četverogodišnjim studijem na pravnom fakultetu prije reforme visokog obrazovanja ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen četverogodišnji studij na pravnom fakultetu I stečeno najmanje 240 ECTS bodova
 • najmanje 3(tri) godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima
 • položen pravosudni ispit
 • poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

 1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH:

Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde

Ul. Kulovića br.7., 71000 Sarajevo

sa naznakom:

(“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine

sa pozivom na broj konkursa – 10-30-8-745/20)

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 11.11.2020

Datum objave: 29.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.