fbpx

Stručni savjetnik – pravnik Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine

Stručni savjetnik - pravnik Sarajevo

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04,67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev
Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine

Radno mjesto:
– Stručni savjetnik – pravnik – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih
akata;izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na
osnovu odgovarajućih podataka; obavlja poslove i zadatke iz nadležnosti Tužiteljstva
propisane zakonom, a po nalogu glavnog federalnog tužitelja; pomaže zamjenicima
glavnog federalnog tužitelja i tužiteljima u radu; postupa u ime i na osnovu zahtjeva
tužitelja; pruža stručnu pomoć i savjetuje tužitelje u svakoj fazi krivičnog postupka gdje
je potrebno; svoje stručne nalaze daje u pisanoj formi;samoinicijativno savjetuje i daje
svoja mišljenja u svim krivičnim predmetima gdje nađe da je potrebno; prisustvuje
radnim sastancima i sjednicama Kolegija kako bi mogao dati svoje stručno mišljenje;
prisustvuje sjednicama Kolegija u svojstvu zapisničara; proučava i prati propise iz
oblasti za koju savjetuje i vodi računa o primjeni istih; kao korisnik TCMS-a obavezan
je da postupi prema pravilima propisanim u Pravilniku TCMS-a; aktivno i pod nadzorom
tužitelja učestvuje u istrazi i prisustvuje glavnom pretresu; vrši samostalno i po
uputstvima glavnog federalnog tužitelja i druge poslove;
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.761,00 KM
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu
u Federacije Bosne i Hercegovine:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od 18 godina;
-da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
-da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
-da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti
u Bosni i Hercegovini;
-da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati
i sljedeće posebne uvjete i to:
– Diplomirani pravnik, zvanje stečeno četverogodišnjim studijem na pravnom
fakultetu prije reforme visokog obrazovanja ili po sistemu obrazovanja prema
Bolonjskom procesu završen četverogodišnji studij na pravnom fakultetu I
stečeno najmanje 240 ECTS bodova
– najmanje tri (3) godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima,
– položen pravosudni ispit
– poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti
u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski
Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni
putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje
konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat,
koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde

Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine sa pozivom na br:10-30-8-510/20”

DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.08.2020

Datum objave: 07.08.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.