fbpx

Stručni savjetnik za EU integracije Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U - 13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva zdravstva, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Herecegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu zdravstva

Stručni savjetnik za EU integracije Sarajevo

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine
Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine broj: U – 13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog
konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva zdravstva, Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Herecegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu zdravstva

RADNO MJESTO:
– Stručni savjetnik za EU integracije – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: neposredno obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka, i to: obavlja stručne i
operativne poslove u pogledu procjena i analize novih oblika suradnje sa Evropskom Unijom u okviru
djelokruga Ministarstva. Koordinira aktivnosti unutar Ministarstva u procesu europskih integracija na izradi
strateških dokumenat, izradi informacija, stručnih analiza i drugih materijala u procesu europskih integracija iz
oblasti koje su u nadležnosti Ministarstva; daje stručne upute ostalim sektorima u Ministarstvu u pogledu
sadržaja EU direktiva iz ove oblasti, priprema izvještaje o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i
napretku u poglavljima za koje Ministarstvo ima obavezu redovnog izvještavanja, kao i izvršenju drugih
ugovornih obaveza između Europske unije i Bosne i Hercegovine unutar mehanizama koordinacije
uspostavljenog sa koodinacionim tijelima Vlade i koordinacionim tijelima u BiH; sarađuje sa regulatorima u
zdravstvenom sektoru, organima i institucijama koji su dio mehanizma koordinacije u Federaciji. U oblasti
evropskih integracija sudjeluje u izradi poslovnih politika, strategija i planova pristupa EU-u na razini BiH;
priprema izvještaje, analize i informacije iz nadležnosti Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu
neposrednog rukovoditelja;
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.353,00 KM.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i
Hercegovine:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
– da je stariji od 18 godina;
-da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme
odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje
propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje
u organima državne službe u Federacij i Bosne i Hercegovine;
-da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
-da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne
službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
-da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne
uvjete i to:
– VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje do 360 ECTS
bodova) bolonjskog sustava studiranja, sa stečenom diplomom visokog obrazovanja medicinski ili
stomatološki fakultet, položen stručni ispit – doktor medicine, odnosno stručni ispit – doktor

stomatologije, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240ECTS bodova) ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja sa stečenom diplomom visokog obrazovanja
filozofskog fakulteta, fakulteta političkih znanosti – smjer politolog
– 3(tri) godine radnog staža
– aktivno znanje engleskog jezika – u skladu sa odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se
dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog jezika u postupcima provođenja konkursa u
organima državne službe u FBiH (“Službene novine FBiH”; br. 51/16 i 59/16)
– poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije
za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton
Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz
konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni
putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje
konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu
dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Napomena: ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne
vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije
diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.,
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u
„Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez
mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim
novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH:
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
u Sarajevu
Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu zdravstva
sa pozivom na broj: 10-30-8-176/21 „
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 27.04.2021

Datum objave: 13.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.