fbpx

Stručni savjetnik za finansijske i računovodstvene poslove Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine

Stručni savjetnik za finansijske i računovodstvene poslove Sarajevo

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za
državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine

Radno mjesto:
– Stručni savjetnik za finansijske i računovodstvene poslove – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: planira elemente za izradu svih finansijskih planova iz nadležnosti Arhiva i
druga finansijska sredstva koja se izdvajaju na temelju posebnih programa; preduzima mjere
na izvršenju finansijskog plana Arhiva prema namjenama i dinamici koja je utvrđena godišnjim
budžetom Federacije i u okviru drugih odobrenih finansijskih izvora; izrađuje nacrte finansijskih
planova, periodičnih obračuna, završnog računa i finansijskih izvještaja; izrađuje prijedloge
dinamike osiguranja potrebnih novčanih sredstava Arhiva; prati realizaciju finansijskih planova;
radi na izradi godišnjih obračuna i periodičnih izvještaja Arhiva; vrši kontrolu formalne i
suštinske ispravnosti svih finansijskih dokumenata, prati propise koji se odnose na
računovodstvene i knjigovodstvene poslove; vodi brigu o radu blagajne; priprema, raspoređuje
i obezbjeđuje računovodstvenu dokumentaciju za knjiženje; raspoređuje i evidentira obaveze
i potraživanja i knjiži promjene; prati stanje raspoloživih sredstava; dostavlja zahtjeve trezoru
za plaćanje i knjiženje; vodi knjige ulaznih i izlaznih faktura, likvidira fakture koje su prethodno
provjerene i potpisane u sektorima; vrši usklađivanje pomoćne knjige sa glavnom knjigom
trezora; izrađuje preglede stanja iz oblasti knjigovodstva i računovodstva; redovno ažurira
stanja knjigovodstva i računovodstva; priprema dokumentaciju za izradu završnog računa;
usklađuje stanje sredstava i sitnog inventara s inventurnim listama; vodi evidenciju stalnih
sredstava, kancelarijskog i potrošnog materijala i sitnog inventara; priprema, sastavlja i
podnosi računovodstvene iskaze; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog
rukovodioca.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.353,00 KM.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u
Federacije Bosne i Hercegovine:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
– da je stariji od 18 godina;
– da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i
pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federacij
i Bosne i Hercegovine;
– da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
– da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
– da nije obuhvaćeno odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete i to:
– VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se
vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, diplomu visokog obrazovanja, ekonomski fakultet;
– tri godine radnog staža;
 položen ispit za samostalnog računovođu (obavezno upisati naziv, broj, datum i
izdavaoca uvjerenja o položenom ispitu u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni
ispiti traženi javnim konkursom“),
– poznavanje jednog stranog jezika;
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hecegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa
dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH:
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul. Kulovića br. 7., 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Arhivu Federacije
Bosne i Hercegovine sa pozivom na broj konkursa – 10-30-8-399/20)

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.07.2020

Datum objave: 23.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.