fbpx

Stručni savjetnik za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Bužim

Ovaj oglas je istekao

Općina Bužim

Stručni savjetnik za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Bužim

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:14/17, 15/20), a u vezi sa članom 74a.
Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Općine Bužim,
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bužim

Radno mjesto:
-Stručni savjetnik za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina
-1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: Vodi prvostepeni upravni postupak u oblasti premjera i katastra
(jednostavni i posebni ispitni postupak); vodi prvostepeni upravni postupak iz oblasti
imovinako-pravnih poslova (poseban ispitni postupak); priprema i podnosi nacrte
izjašnjenja, mišljena i drugih akata u sporovima pokrenutim protiv akata općine Bužim;
izrađuje nacrte i prijedloge propisa i drugih akata iz djelokruga imovinsko-pravnih poslova,
vrši nomotehničku obradu propisa, te priprema nacrte i prijedloge izmjena i dopuna istih;
izrađuje nacrte ugovora i drugih obligacionopravnih oblasti koji proizilaze iz oblasti
imovinskopravnih poslova i prati realizaciju istih; izrađuje analize, izvještaje, informacije i
druge materijale iz imovinsko-pravne oblasti; priprema i podnosi stručna pravna mišljenja i
objašnjenja za primjenu zakona, propisa i općih akata iz imovinsko-pravne oblasti za
pojedinačan slučaj na inicijativu građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili na zahtjev
nadređenog; priprema i podnosi stručna mišljenja, primjedbe, prijedloge i sugestije na
nacrte zakona, propisa i drugih akata koji su u proceduri usvajanja kod nadležnih organa
Kantona i Federacije iz oblasti poslova ovog radnog mjesta; surađuje i korespondira sa
drugim organima uprave, sudovima, javnim pravobranilištvima, tužilaštvima i
ombudsmenima o obavljanju poslova iz djelokruga ovog radnog mjesta; učestvuje u izradi
i implementaciji razvojne strategije općine Bužim; odgovoran je za provedbu propisanih
postupaka i procedura Pravilnika o internoj kontroli iz djelokruga poslova ovog radnog
mjesta; podnosi redovne pismene mjesečne a po potrebi i sedmične i ad hoc izvještaje o
svom radu neposredno nadređenom rukovodiocu i općinskom načelniku; obavlja i druge
poslove iz djelokruga ovog radnog mjesta koje mu povjeri neposredno nadređeni
rukovodilac ili općinski načelnik.
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u
Unsko-sanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije
otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uslove, i to:
-diploma visokog obrazovanja – VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja
prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
-najmanje 3 godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-položen ispit općeg znanja (stručni upravni ispit),
-poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1.Kandidati se na javni konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -Odsjeku za postavljenja u
Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i
Unsko-sanski kanton -Odsjeku za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web
stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati, koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od pet dana nakon usmenog
obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (original ili ovjerene
fotokopije) o ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa. Kandidati
koji ne dostave dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje se utvrdi
da ne ispunjavaju posebne uslove, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog
službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru
dostaviti Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih uslova iz
javnog konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom
njegove objave na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od petnaest dana, od objave
javnog konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte,
preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Odsjek za postavljenja u Bihaću
ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bužim, broj:
06-30-8- 150/20”
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.11.2020

Datum objave: 23.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.