fbpx

Stručni savjetnik za izgradnju Kakanj

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-13/16), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev direktora Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Zavodu za planiranje i izgradnju Općine Kakanj

Stručni savjetnik za izgradnju Kakanj

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17
– Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-13/16), člana 1. Zakona o
preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja
javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev direktora Zavoda za
planiranje i izgradnju Općine Kakanj, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,
objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Zavodu za planiranje i izgradnju Općine Kakanj

Radno mjesto:
– Stručni savjetnik za izgradnju – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: vrši planiranje i projektovanje za građenje i korištenje vodnih objekata (zaštitni
objekti, objekti za odvodnjavanje, objekti za korištenje voda) i drugih građevina iz oblasti
hidrotehnike, predlaže izradu projekata sanacije, rekonstrukcije ili izgradnje postojećih ili novih
vodnih objekata, daje prijedlog za izradu predinvesticione i investicione rekonstrukcije, sanacije
postojećih ili izgradnje novih kapaciteta i tehnologije iz oblasti građevinarstva, vrši izradu cjelovitih
ili parcijalnih planova nižeg reda, analize manjih programa i sl., prikuplja i izrađuje raspoloživu
dokumentacionu osnovu (postojeće studije, analize i dr.), prati dinamiku izrade zadataka i kvalitet
obavljenog posla, izlaže i tumači projektnu dokumentaciju na stručnim tijelima, učestvuje u
pripremanju tendera i tenderske dokumentacije iz oblasti hidrotehnike, koordinira rad nad
izvođenjem radova u dogovoru i podjeli posla sa službenicima i višim samostalnim referentom za
izgradnju, vrši stručnu pripremu, izradu i obradu zahtjeva za finansiranje projekata od strane viših
organa, donatora, banaka i međunarodnih institucija, obavezno učestvuje u svim timovima na
izradi predinvesticione i investiciono-tehničke dokumentacije, učestvuje u izradi složenijih
zadataka u saradnji sa ostalim saradnicima i šefom, vrši i sve druge slične i vezane poslove iz
svog radnog mjesta koje odredi neposredni rukovodilac organizacione jedinice i ostale poslove u
okviru struke.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne
i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno
iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u Javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i
to:
– VSS – diplomirani inženjer građevinarstva hidrotehničkog usmjerenja, najmanje VII stepen
stručne spreme, građevinski fakultet – odsjek za hidrotehniku ili visoko obrazovanje prvog ili
drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS
bodova, visokoškolska ustanova za građevinarstvo, smjer hidrotehnika,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Službe za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne
službe u Zeničko-dobojskom kantonu ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji
ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene
fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže
pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave
u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Zavodu za planiranje i izgradnju Općine Kakanj, sa pozivom na broj: 09-30-8-95/21“
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.06.2021

Datum objave: 03.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.