fbpx

Stručni savjetnik za izvršenje budžeta u Službi za finansije i inspekcijski nadzor Srebrenik

Ovaj oglas je istekao

Općina Srebrenik

Stručni savjetnik za izvršenje budžeta u Službi za finansije i inspekcijski nadzor Srebrenik

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Općine Srebrenik,
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Srebrenik

4 / 528

Radno mjesto:
-Stručni savjetnik za izvršenje budžeta u Službi za finansije i inspekcijski nadzor –
na određeno vrijeme do povratka odsutne državne službenice sa porodiljskog
odsustva – 1 (jedan) izvršilac.
Opis poslova: Izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke
materijale na osnovu raspoloživih podataka; prati izvršenje budžeta tokom cijele godine
i priprema godišnji izvještaj o izvršenju budžeta Općine; vodi evidenciju obaveza iz
budžeta Općine; priprema periodične izvještaje o izvršenju budžeta, popunjava
konsolidovane obrasce; priprema i daje naloge za prenos sredstava po odobrenim
projektima za neprofitne organizacije; prati likvidnost budžeta Općine; učestvuje u izradi
svih akata Općinske službe za finansije; prati realizaciju projekata u okviru pozicije
kapitalnih izdataka, pa i drugih pozicija po potrebi; priprema i stručno obrađuje odgovore
po zahtjevima za sredstvima iz budžeta u toku budžetske godine; stara se za
rezervaciju sredstava u sistemu trezora; izrađuje u saradnji sa resornim službama
operativne planove za iste; stara se i odgovoran je za održavanje i poboljšanje kvaliteta
upravljanja ISO 9001:2000; samostalan je i nezavisan u svom radu, te snosi ličnu
odgovornost za zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno izvršavanje poslova koji su
mu stavljeni u nadležnost; obavlja poslove u sistemu trezora sa ovlaštenjima u
korištenju aplikacije i to u modulu: održavanje zakonskih izvještaja, kreiranje novih
izvještaja sa podacima iz Glavne Knjige; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsjeka
i pomoćnika općinskog načelnika.
Posebni uvjeti:
-VSS / VII stepen stručne spreme, završen ekonomski fakultet ili visoko obrazovanje
najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS
bodova-ekonomske struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru.
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u Tuzlanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju
poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u
organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti
u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode
bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini
Srebrenik sa pozivom na broj: 05-34-8-85/19”
V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/04_april/opc_srebrenik_04_528.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.04.2019

Datum objave: 15.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.