Stručni savjetnik za normativno – pravne poslove Kalesija

Ovaj oglas je istekao

Stručni savjetnik za normativno - pravne poslove Kalesija

Na osnovu člana 37. i člana 87. stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17 i 10/18), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, na zahtjev Općine Kalesija, objavljuje JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Općini Kalesija

4 / 499
Stručni savjetnik za normativno – pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: radi prednacrt i nacrt Statuta Općine, te učestvuje u pripremi izmjena i dopuna
nacrta tog Statuta; radi prednacrt, nacrt i prijedlog općinskih propisa i drugih općih akata, koji su
stavljeni u nadležnost rukovodioca općinskih službi; izrađuje prednacrt, nacrt i prijedlog općinskih
propisa i drugih općih akata, koji nisu stavljeni u nadležnost rukovodioca općinskih službi; daje
stručna mišljenja o aktima iz predhodne alineje, sa aspekta njihove usklađenosti sa zakonom,
Ustavom i pravnim sistemom; vrši stručne i druge poslove na izradi ugovora i drugih akata u čijem
zaključivanju učestvuje Općina Kalesija; prati propise i ukazuje Općinskom načelniku na uočene
probleme i pojave; proučava propise i stručno obrađuje određena pitanja, te obavlja savjetodavnopravne
poslove; proučava propise, stručno obrađuje određenu problematiku i o svemu redovno
izvještava na stručnom kolegiju (savjetu Općinskog načelnika); ustrojava, uređuje i vodi pravnu
biblioteku i vodi evidenciju korisnika literature iz pravne biblioteke; vodi registar propisa općine
(Općinskog vijeća i Općinskog načelnika) i evidenciju ugovora i drugih akata u kojima je učesnik
Općina Kalesija; obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti ili mu naredi Općinski načelnik.
Uvjeti:
Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu,
kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj
organizaciji, i to:
– VSS / VII stepen, Pravni fakultet ili I ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja
sa ostvarenih 240 ECTS bodova – pravnog smjera,
– 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon stečene visoke stručne spreme.
Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili
ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u
daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja
pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim
rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet
dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su
postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije
BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi
Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o
ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisani sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita
općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu (“Sl. novine
TK” br:10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Tuzlanski I Posavski kanton Trg Slobode bb, 75000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Kalesija“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni
obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2.
ovog konkursa, neće biti razmatrane.
V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/Publication/Read/opc-kal-kon-31-08

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.09.2018

Datum objave: 04.09.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.