Stručni savjetnik za organiziranje statističkih istraživanja u Službi za statistiku za područje Posavskog kantona sa sjedištem u Orašju

Ovaj oglas je istekao

Federalni zavod za statistiku

Stručni savjetnik za organiziranje statističkih istraživanja u Službi za statistiku za područje Posavskog kantona sa sjedištem u Orašju

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5.
Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika
u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,
broj 13/19), a na zahtjev Federalnog zavoda za statistiku, Agencija za državnu službu
Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom zavodu za statistiku

6/1164

Radno mjesto:
– Stručni savjetnik za organiziranje statističkih istraživanja u Službi za statistiku
za područje Posavskog kantona sa sjedištem u Orašju – 1(jedan) izvršilac
Opis poslova: provodi Programom i Planom predviđena statistička istraživanja na području
kantona iz oblasti koje prati u svim njegovim fazama; prati adekvatnost metodoloških rješenja
kod svih istraživanja koja provodi i daje prijedloge za izmjene i dopune; primjenom
odgovarajućih matematskih i drugih podobnih metoda analizira prikupljene podatke statističkih
istraživanja sa stanovišta kvaliteta; upoznaje učesnike u istraživanjima sa detaljnim
metodološkim i organizacionim uputstvima za istraživanje na čijem provođenju radi u okviru
njihovih obaveza i dužnosti i daje stručno – metodološka tumačenja neophodna za pravilno
popunjavanje statističkih izvještaja; priprema metodološka i druga uputstva za unos podataka i
način korigovanja grešaka koje se otkriju prema postavljenim kriterijima kontrole u aplikativnim
projektima; sudjeluje na razradi projekata za obradu podataka, prati njihovu realizaciju te
priprema obradu statističke građe čija obrada nije potvrđena aplikativnim projektima; vrši druge
poslove koje mu odedi neposredni rukovodilac.
Posebni uvjeti: VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog
ciklusa(Koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, Ekonomski fakultet, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke.
– 3(tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.291,00 KM
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće
uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerena kopija) na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu
i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom zavodu za statistiku, sa pozivom na broj: 06-34-8-255/19 ”
V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/03_mart/statistika-kon_06_1164.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.04.2019

Datum objave: 10.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.