fbpx

Stručni savjetnik za ostvarivanje prava na medicinska sredstva Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo

Stručni savjetnik za ostvarivanje prava na medicinska sredstva Sarajevo

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjev Ministarstva zdravstva Kantona
Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo

Radno mjesto:
– Stručni savjetnik za ostvarivanje prava na medicinska sredstva – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova:Prati prava osiguranika na ostvarivanje prava na medicinska sredstva, rješava
zahtjeve RVI-a na medicinska sredstva i lijekove po osnovu pripadajućih proširenih prava iz
oblasti zdravstvene zaštite, učestvuje u radu Koordinacionog odbora za provođenje deratizacije,
prati epidemiološku situaciju na Kantonu Sarajevo, učestvuje u obezbjeđenju vakcina,
proglašenju epidemije, učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru
propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne i periodične informacije), za potrebe Sektora,
drugih organa i institucija, priprema odgovore na pitanja i inicijative poslanika Skupštine Kantona
Sarajevo iz nadležnosti Sektora, učestvuje u izradi analiza, izvještaja, informacija, elaborata,
studija, programa, projekata, planova i procjena i drugih stručnih i analitičkih materijala iz oblasti
medicinskih sredstava i zdravstvene zaštite RVI-a priprema odgovore po zahtjevima stranaka,
učestvuje u postupku nabavke roba, usluga i radova u skladusa Zakonom o javnim nabavkama,
učestvuje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na propise iz
nadležnosti Sektora, vrši i druge poslove koje mu odredi pomoćnik ministra i ministar, a za svoj
rad odgovara pomoćniku ministra i ministru
U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje Politiku
kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem
upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.
Posebni uvjeti:
– Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije,
najmanje VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjsko
sistema studiranja koji se vrednuje sa 360 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen medicinski fakultet
– 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće
uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Kantonu Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
06 / 1175
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
a) Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,u
skladu sa uslovima iz konkursa(original ili ovjerena kopija) na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa
u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo “
V D DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/04_april/minist_zdravstva_konkurs_06_1175.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.04.2019

Datum objave: 19.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.