fbpx

Stručni savjetnik za planiranje budžeta u Službi za finansije Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Općini Centar Sarajevo

Stručni savjetnik za planiranje budžeta u Službi za finansije Sarajevo

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16 i 45/19), a na zahtjev Općine Centar Sarajevo, Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Centar Sarajevo

Radno mjesto:
– Stručni savjetnik za planiranje budžeta u Službi za finansije – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: obavlja poslove iz oblasti budžetskog poslovanja – analitičko praćenje prihoda i
izdataka; izrađuje analitičke materijale i izvještaje; učestvuje u izradi DOB-a, nacrta i prijedloga
budžeta i drugih pratećih akata i odgovoran je za blagovremeno provođenje procedure izrade
budžeta propisane internim i zakonskim aktima; prati izvršenje budžeta; učestvuje u izradi izvještaja
o izvršenju budžeta i odgovara za ispravnost podataka u izvještaju; dnevno vrši raspored priliva
prihoda prema izvorima sredstava o čemu sačinjava odgovarajuću evidenciju i o istom izvještava
općinskog načelnika; predlaže mjere za uravnoteženje planiranih, raspoloživih i potrebnih sredstava
za konkretne projekte i predlaže rješenja za preraspodjelu i dodatne izvore prihoda; odgovoran je za
ispravno i blagovremeno elektronsko praćenje i za namjensko korištenje i usmjeravanje budžetskih
sredstava; vodi evidenciju o utrošku tekuće rezerve i predlaže općinskom načelniku raspored istih o
čemu priprema zaključke; po primljenim zahtjevima za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
na račun općine u oblasti poreznih prihoda i prihoda od kazni priprema rješenja o povratu sredstava;
odgovara za zakonito, i blagovremeno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove koje mu naloži
pomoćnik općinskog načelnika.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to:
– VSS – završen VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, ekonomski
fakultet,
– tri godine radnog staža,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih
upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON, UL.
KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Centar Sarajevo sa
pozivom na broj: 10-30-8-605/20“

DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.09.2020

Datum objave: 07.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.