fbpx

Stručni savjetnik za poljoprivredu – Služba privrede/gospodarstva Jajce

Ovaj oglas je istekao

Općina Jajce

Stručni savjetnik za poljoprivredu - Služba privrede/gospodarstva Jajce

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12),
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona”,
broj: 7/11) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i
postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije BiH („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 13/19), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, na zahtjev Općine Jajce, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Jajce

5 /755

– Stručni savjetnik za poljoprivredu – Služba privrede/gospodarstva – 1 (jedan)
izvršilac
Opis poslova: izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u oblasti propisane
metodologije (tipski izvještaj, redovne i periodične informacije i sl.) iz oblasti
poljoprivrede, praćenje i istraživanje promjena i pojava u poljoprivredi i izrada potrebne
dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i pomjenama, prikupljanje, sređivanje,
evidentiranje, kontrola, mjerenje, osmatranje i obrada podataka prema metodološkim i
drugim uputstvima i uspostavljanje odgovarajućih dokumentacionih materijala iz oblasti
poljoprivrede, uređivanje i izrada biltena, publikacija, brošura i drugih informativnih
materijala iz oblasti poljoprivrede, izrada godišnjeg obračuna bruto vrijednosti
proizvodnje i dodatne vrijednosti poljoprivrede privatnog sektora, ruralni razvoj, pisanje
projektnih prijedloga i saradnja sa jedinicom za upravljanje razvojem, pružanje stručne
savjetodavne i druge pomoći registriranim poljoprivrednim gazdinstvima kao i fizičkim i
pravnim licima u oblasti poljoprivrede, vrši i druge poslove koje mu u nadležnost stavi
pomoćnik općinskog načelnika.
Posebni uvjeti:
– VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog s najmanje 240 ECTS
bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja
(poljoprivredna/agronomska struka),
– najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru.
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u FBiH:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjeti za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti
u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, dužni su uz prijavu
na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa ( original ili ovjerena kopija), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati
će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata
se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa, biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići broj 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Jajce“, sa
pozivom na broj: 04-34-8-68/19
V. D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/05_maj/5_755_opcina_jajce.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 23.05.2019

Datum objave: 13.05.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.