fbpx

Stručni savjetnik za poljoprivredu u Odjeljenju za privredu i poljoprivredu Gradiška

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Gradiška

Stručni savjetnik za poljoprivredu u Odjeljenju za privredu i poljoprivredu Gradiška

Na osnovu člana 67, člana 68. stav (2) i čl. 77, 78. i 79. Zakona o
službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave
(“Službeni glasnik Republike Srpske, broj 97/16), člana 5. stav (2) tačka 1),
člana 6, člana 7. st. (1) i (2) i člana 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj
upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske, broj 42/17) i člana 22. Pravilnika
o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave Grada
Gradiške (“Službeni glasnik grada Gradiške“, br. 7/19, 10/19, 7/20 i 10/20),
gradonačelnik Gradiške r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta službenika u
Gradskoj upravi Grada Gradiške

I – Radno mjesto za koje se raspisuje Javni konkurs
Javni konkurs se raspisuje za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta
službenika na neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Grada Gradiške:
– stručni savjetnik za poljoprivredu u Odjeljenju za privredu i
poljoprivredu – 1 izvršilac.
II – Opis poslova
Obavlja savjetodavne poslove u poljoprivredi, vrši prijem i obradu
zahtjeva za podsticaje u oblasti poljoprivrede, učestvuje u izradi opštih akata iz
nadležnosti Odjeljenja, učestvuje u izradi programa iz nadležnosti Odjeljenja,
učestvuje u izradi informacija iz oblasti poljoprivrede, učestvuje u pripremi
podataka za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u
skladu sa zakonom, sačinjava izvještaje o korišćenju poljoprivrednog zemljišta
na području grada, zamjenjuje odsutnog službenika u Odsjeku po nalogu šefa
Odsjeka, učestvuje u radu stručnih komisija za procjenu šteta i podsticaja u
poljoprivredi, odgovara za stručno i blagovremeno obavljanje poslova i obavlja
i druge poslove koji mu u nadležnost stave šef Odsjeka i načelnik Odjeljenja.
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je starije od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora
od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine
počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH) i
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi.
IV – Posebni uslovi:
– četvorogodišnji studij, završen poljoprivredni fakultet ili prvi ciklus studija
odgovarajućeg smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja: tri (3) godine,
– stručni ispit za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.
V – Potrebna dokumenta
Prijave na Konkurs podnose se na propisanom obrascu, koji se može
preuzeti na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave Grada Gradiške:
www.gradgradiska.com., na zvaničnoj stranici Ministarstva uprave i
lokalne samouprave – Prijava na javni konkurs ili preuzeti lično u prijemnoj
kancelariji broj 7 u Gradskoj upravi Grada Gradiške.
Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijave na javni konkurs
kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Kandidat koji se prijavljuje dostavlja prijavu – prijavni obrazac sa ostalom
traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz
obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji se
sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje
dijela opštih uslova Javnog konkursa.
Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:
– kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
i izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
3) nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa,
4) nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva
sa dužnošću službenika u gradskoj upravi (navedene izjave o opštim uslovima
sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca);
– kao dokaz ispunjenosti posebnih uslova prilažu foto-kopije sljedećih
dokumenata:
1) diplome o završenoj stručnoj spremi,
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjave
kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u roku od
šest mjeseci položiti stručni ispit ako bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju
od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu
sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
3) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu
obrazovanja (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kog se vidi na
kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno
radno iskustvo) i
4) isprave da poznaje rad na računaru.
Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:
1) potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat
radio ili radi koji treba da budu precizni i detaljni, odnosno u kojima treba
da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv
radnog mjesta, koje su stručne spreme poslovi na kojima je radio, odnosno
obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te
treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,
2) pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ako sadrži sve navedene
elemente potvrde ili uvjerenja.
Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:
uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru,
diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je
neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj
srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.
VI – Konkursna komisija utvrđuje koje će se stručne osposobljenosti,
znanja i vještine provjeravati u izbornom postupku i način njihove provjere.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Konkursna
komisija obaviće intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua
kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku
od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji i
uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze iz
prethodnog stava ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da
kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata
po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa
odredbama ovog stava.
VII – Rok za podnošenje prijava
Prijave se dostavljaju lično ili preporučeno poštom, na adresu: Grad
Gradiška, Vidovdanska 1A, 78 400 Gradiška, prijemna kancelarija broj 7.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.
Kontakt osoba: Nemanja Vukelić, stručni savjetnik za ljudske resurse;
telefon: 051/810-341.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i
dnevnom listu “Glas Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Broj: 02-120-144 /20
30.9.2020. godine Gradonačelnik,
Gradiška Zoran Adžić, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske broj 98

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.10.2020

Datum objave: 06.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.