fbpx

Stručni savjetnik za poslove prostornog uređenja i urbanizma Trnovo

Ovaj oglas je istekao

Općina Trnovo objavljuje JAVNI KONKURS

Stručni savjetnik za poslove prostornog uređenja i urbanizma Trnovo

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16 i 45/19), a na zahtjev Općine Trnovo, Agencija za državnu
službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Trnovo

Radno mjesto:
– Stručni savjetnik za poslove prostornog uređenja i urbanizma – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: vrši pripremne radnje prilikom utvrđivanja urbanističko-tehničkih uslova na osnovu
kojih se izrađuje tehnička dokumentacija za radove na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji
objekata; pomaže u pribavljanju stručnih mišljenja nadležnih kantonalnih i federalnih organa i
institucija potrebnih za utvrđivanje mogućnosti izgradnje i određivanje urbanističko-tehničkih uslova
za izgradnju objekata; vrši preglede projektne dokumentacije u predmetima rješavanja zahtjeva za
izdavanje odobrenja za građenje i njenu usklađenost sa zakonskim normama i izdatim urbanističkotehničkim uslovima te u skladu sa posebnim ovlaštenjem Općinskog načelnika ovjerava projektnu
dokumentaciju; pregleda dokumentaciju priloženu uz zahtjev za izdavanje uvjerenja za upotrebu
objekta i daje mišljenje o potrebi dopune te dokumentacije; vrši uviđaj na licu mjesta i utvrđuje da li
je tražena izgradnja u skladu sa planskim dokumentima i drugim uslovima utvrđenim za taj prostor;
učestvuje u davanju stručnih nalaza, uputa i mišljenja po predmetima iz oblasti prostornog uređenja
koji se rješavaju u prvostepenom upravnom postupku; obračunava troškove uređenja građevinskog
zemljišta, rente, naknade za javne površine i drugih naknada propisanih zakonima i drugim
propisima; predlaže sastav stručne komisije za tehnički prijem građevina; vodi statističke podatke o
stepenu i obimu gradnje na području Općine; radi na pripremi i učestvuje u izradi investicione
dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata; pomaže u davanju stručnih mišljenja po
predmetima koja se odnose na ovu problematiku; radi na pripremi i učestvuje u izradi investicione
dokumentacije u projektima unapređenja življenja građana; snima i prati stanje u oblasti komunalne
infrastrukture i saobraćaja; pravi analize po pojedinim segmentima, kao i programe aktivnosti na
poboljšanju funkcionisanja u ovoj oblasti; učestvuje u izradi prijedloga i planova kao i projektnih
zadataka iz komunalne oblasti; učestvuje u pripremi prijedloga za godišnje programe redovnog
ljetnog i zimskog održavanja lokalnih puteva i prati njihovu realizaciju; učestvuje u poslovima
stručnog nadzora i koordinacije nad izvođenjem radova ljetnog i zimskog održavanja puteva iz
programa Općine; priprema stručnu obradu zahtjeva iz komunalne oblasti upućenih od strane
građana i MZ, drugih subjekata ili po službenoj dužnosti; inicira za izradu i odgovara za realizaciju
planova i projekata obnove,rekonstrukcije i izgradnje objekata komunalne infrastrukture; daje
stručna mišljenja u oblasti komunalne infrastrukture, saobraćaja i klizišta kod realizacije projekata
izgradnje objekata komunalne infrastrukture i sanacije klizišta; utvrđuje uslove za izradu
dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju objekata komunalne infrastrukture; pribavlja
neophodna mišljenja, nalaze i saglasnosti nadležnih organa i daje mišljenje odnosno nalaz na
osnovu istih; predlaže lokacije, namjenu i uređenje javnih površina na području Općine; vrši uviđaj
na licu mjesta, daje stručno mišljenje i nalaz o mogućnosti korištenja javnih površina; učestvuje u
izradi elaborata o korištenju javnih površina na području Općine; prikuplja izvještaje o prokopima
javnih površina, te sačinjava i druge evidencije koje su u nadležnosti Općine; obavlja poslove iz
oblasti vodoprivrede-regulacija vodotoka na području Općine; učestvuje u pripremi i realizaciji
planova i programa zaštite okoliša; radi na izradi izvještaja, informacija i drugih akata koji se odnose
na poslove iz komunalnih djelatnosti; prikuplja podatke sa terena o potrebama za obnovu stambenog
fonda; radi na pribavljanju dokumentacije za izvođenje radnje obnove stambenog fonda; vrši kontrolu
ugovorenih radova za obnovu stambenog fonda; radi na izradi izvještaja, informacija i drugih akata
koji se odnose na poslove iz obnove stambenog fonda; predlaže rješenja za unapređenje stanja u
ovoj oblasti; prima stranke i daje im stručna obavještenja i upute u skladu sa zakonskim propisima
o pitanjima iz svoje nadležnosti; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika rukovodioca organa
državne službe.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
– da je stariji od 18 godina;
– da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena
stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički
poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
– da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
– da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
– da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to:

– VSS-VII stepen obrazovanja, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koji se vrednuje sa najmabnje 240 ECTS bodova, završen
arhitektonski građevinski ili rudarsko-geološki-građevinski fakultet
– najmanje tri godine radnog staža u struci
– poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Agencija objavljuje rezultate stručnog ispita na oglasnoj ploči Agencije i usmeno obavještava
kandidate o rezultatima koje su postigli, istog dana, nakon završenog stručnog ispita. Kandidati koji
su uspješno položili stručni ispit, dužni su u roku od pet dana nakon usmenog saopštavanja o
rezultatima ispita, dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, navedenih u tekstu javnog
konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Trnovo sa pozivom na broj 10-30-8-539/20”
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.08.2020

Datum objave: 07.08.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.