fbpx

Stručni savjetnik za pravne poslove Travnik

Ovaj oglas je istekao

Stručnoj službi Skupštine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna raspisuje konkurs za:

Stručni savjetnik za pravne poslove Travnik

Stručni savjetnik za pravne poslove
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Pravo
Mjesto rada:
Travnik
Rok prijave:
19.01.2021.
O poslu
Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene
novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1.
Zakona o
preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine
Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna”, broj: 7/11) i člana 5. Pravilnika
o pravilima i
postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima
državne službe
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na
zahtjev Stručne
službe Skupštine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, Agencija za
državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Stručnoj službi Skupštine
Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna
Radna mjesta:
01. Stručni savjetnik za pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac
01. Opis poslova:
a) priprema programa rada Skupštine Kantona i praćenje njegova izvršavanja,
b) pomaganje zastupnicima Skupštine Kantona u izradi nacrta i prijedlloga zakona,
drugih propisa i
općih akata, nomotehnička obrada tih propisa, te pripremanje izmjena i dopuna tih
propisa,
c) priprema stručnih mišljenja članovima radnih tijela Skupštine kantona o
prednacrtima, nacrtima i
prijedlozima ustavnih amandmana, zakona, drugih propisa i općih akata,
d) pomaganje sekretaru Skupštine u pripremanju sadržaja, odnosno tekstova za
objavljivanje na
zvaničnoj mrećnoj (web) stranici Skupštine Kantona,
e) stručna obrada zaključaka Skupštine Kantona, te praćenje realizacije zaključaka
Skupštine Kantona,
f) priprema sazivanja i održavanja sjednica Skupštine Kantona, Kolegija Skupštine
Srednjobosanskog
kantona (u daljnjem tekstu: Kolegij Skupštine) i radnih tijela Skupštine Kantona,
g) stručna obrada skraćenoga zapisnika sa sjednica Skupštine Kantona i sjednica
radnih tijela
Skupštine Kantona,
h) priprema i izrada izvještaja o realizaciji programskih zadataka Skupštine Kantona,
i) izrada svih akata za ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa,
j) izrada planova javnih nabavki, podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka javnih
nabavki,
1/8/2021 Oglas za radno mjesto: Stručni savjetnik za pravne poslove – Agencija za državnu službu Federacije BiH – BoljiPosao.com
www.boljiposao.com/oglasi/strucni-savjetnik-za-pravne-poslove/68661/ 2/4
iskazivanje potreba za centralnu javnu nabavku, praćenje realizacije ugovora, te
obavljanje drugih
poslova koji se odnose na javne nabavke,
k) izrada informacija i priprema podataka na traženje nadležnih institucija vezano za
obaveze
Skupštine Kantona u procesu evropskih integracija,
l) obavljanje i drugih poslova iz djelokruga njegova radnog mjesta koje odredi sekretar
Skupštine,
predsjedavajući Skupštine i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine, a koji nisu
obuhvaćeni
odredbama alineja od a) do k) ovog stava.
Regija: Srednjobosanski kanton regija
O zaposleniku
Znanja i kvalifikacije: Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji
Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena
stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema
studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i
pomoćno tehnički
poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i
Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće
posebne uvjete, i to za:
Poziciju 01:
– VII stepen stručne spreme – pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje drugog
ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja (300 ECTS bodova) pravne struke, sa kontinuitetom u struci u oba
ciklusa,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno
visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije
za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za
Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu
sa
uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski
1/8/2021 Oglas za radno mjesto: Stručni savjetnik za pravne poslove – Agencija za državnu službu Federacije BiH – BoljiPosao.com
www.boljiposao.com/oglasi/strucni-savjetnik-za-pravne-poslove/68661/ 3/4
kanton ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa
drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog
ispita.
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (poz. 02.) koji obavljaju poslove
namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na
javni konkurs
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i
Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina
radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati
će biti obavješteni
putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će
se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti
o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora
sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji
ne vidi. Ovjerene
fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije
diploma koje ne
budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat,
koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave u
„Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Stručnoj službi Skupštine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna
sa pozivom na broj: 08-30-8-229/20“
Minimalna stručna sprema: Fakultet
1/8/2021 Oglas za radno mjesto: Stručni savjetnik za pravne poslove – Agencija za državnu službu Federacije BiH – BoljiPosao.com
www.boljiposao.com/oglasi/strucni-savjetnik-za-pravne-poslove/68661/ 4/4
Poznavanje rada na računaru: osnovno
Potrebno radno iskustvo: tri godine
Kontakt podaci
Naziv preduzeća: Agencija za državnu službu Federacije BiH
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 19/V, 71000 Sarajevo
Regija: Kanton Sarajevo regij

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.01.2021

Datum objave: 08.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.