fbpx

Stručni savjetnik za procjenu utjecaja propisa Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Stručni savjetnik za procjenu utjecaja propisa Sarajevo

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), a u vezi sa članom 28a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), te na osnovu člana 27. st. (3), (4), (5) i (6) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, broj 06-02-2-606/16 od 27. 9. 2018. godine, Odluke o potrebi prijema u radni odnos na određeno vrijeme jednog zaposlenika u Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, broj 06-34-3-994/20 od 30. 3. 2020. godine, i Saglasnosti Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, broj: 05-34-2-322-1/20  od 31. 3. 2020. godine, Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme jednog zaposlenika

u Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,

do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva

1/01 – Stručni savjetnik za procjenu utjecaja propisa

Opis poslova i radnih zadataka:

Stručni savjetnik za procjenu utjecaja propisa obavlja najsloženije poslove pri čemu razmatra prijedlog plana normativnopravnih aktivnosti institucija BiH te isti po potrebi usaglašava s institucijama BiH; obavlja uvid u dostavljene obrasce prethodne procjene te, po ocijenjenoj potrebi, vraća obrazac prethodne procjene instituciji BiH na doradu, priprema odgovarajuća uputstva i mišljenja, određuje rokove za izvršenje popunjavanjem i dostavom Obrasca broj 1 iz Priloga 3 Uputstva o načinu pripreme i godišnjeg programa rada i izvještaja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 45/15) te prati rokove za izvršenje; osigurava metodološko jedinstvo i dosljednu primjenu postupka procjene učinaka u okviru Generalnog sekretarijata VM BiH, po potrebi provodi prethodne i sveobuhvatne procjene učinaka propisa, osigurava koherentnost i usklađenost propisa sa strateškim ciljevima, strateškim programima i pripadajućim aktivnostima u okviru nadležnosti Generalnog sekretarijata VM BiH, surađuje s kontrolnim tijelima postupka procjene učinaka, kao i drugim institucijama BiH i drugim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, koordinira i surađuje s nadležnom organizacionom jedinicom institucije BiH za pripremu i izvršenje budžeta u postupku izrade dokumenta o okviru budžeta i godišnjeg budžetskog zahtjeva institucije BiH s ciljem planiranja i osiguranja odgovarajućih budžetskih i izvanbudžetskih sredstava potrebnih za provedbu sveobuhvatnih procjena učinaka, nadgleda proces praktične primjene metodologije za procjenu učinaka u okviru Generalnog sekretarijata VM BiH, s ciljem identificiranja eventualnih slabosti i nedostataka te, u slučaju potrebe, predlaže odgovarajuće mjere s ciljem njihova prevladavanja i unapređenja procesa rada; prati je li kod dostavljenog materijala za razmatranje na Vijeću ministara BiH poštovana procedura propisana Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa, daje stručno mišljenje u vezi s materijalom i upućuje i pojašnjava institucijama nejasnoće u vezi s dostavljenim materijalima; prema potrebi priprema generalnom sekretaru i pomoćniku mišljenja o pojedinim materijalima koji se razmatraju na sjednicama Vijeća ministara BiH; te obavlja i druge poslove koje odredi šef Odsjeka. Stručni savjetnik za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.

Opći i posebni uvjeti:

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, stručni savjetnik mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: završen fakultet društvenog smjera VII stepen ili fakultet društvenog smjera po bolonjskom sistemu studiranja s najmanje 240 ECTS bodova, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen stručni upravni ispit, poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.298,63 KM

Broj izvršitelja: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

Potrebni dokumenti

Uz popunjen i vlastoručno potpisan prijavni obrazac: koji možete preuzeti na web-stranici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine: www.vijeceministara.gov.ba (u dijelu Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH), kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 • univerzitetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine);
 • dodatak diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat, niti za jednog diplomca;
 • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s predumišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini (ne starije od tri mjeseca);
 • izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stava 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena od nadležnog općinskog tijela prema mjestu prebivališta i ne starija od tri (3) mjeseca);
 • dokaz o traženom radnom iskustvu u struci (uvjerenje ili potvrda);
 • dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (nije obavezno, dostavljaju samo oni kandidati koji isti posjeduju);
 • dokaz o znanju engleskog jezika;
 • dokaz o poznavanju rada na računaru.

Ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne starije od 30 dana) primljeni kandidat dužan je dostaviti na dan početka rada.

Napomena kandidatima:

 • Popunjen i potpisan prijavni obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kojeg uvjeta iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad tijelu koje vrši izbor i imenovanje te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.
 • Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.
 • Kandidat koji nema položen stručni upravni ispit, dužan je taj ispit položiti u roku šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u skladu s članom 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.
 • Svi kandidati koji budu ispunjavali uvjete tražene u tekstu Javnog oglasa podliježu postupku provjere osposobljenosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su aplicirali.
 • Izabrani kandidat prima se na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva, u statusu zaposlenika, u skladu s člankom 28a. stavom (2) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

Prijave na Javni oglas s traženim dokumentima potrebno je dostaviti najkasnije do 10. 4. 2020. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom, na adresu:

Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,

71000 Sarajevo – Trg Bosne i Hercegovine 1,

uz naznaku

„Prijava na Javni oglas“.

Nepotpune, nepravovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete tražene u tekstu Javnog oglasa, kao i kopije traženih dokumenata koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.04.2020

Datum objave: 03.04.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.