fbpx

Stručni savjetnik za računovodstvene poslove u Sektoru za pravne i kadrovske, ekonomsko– finansijske i opće poslove Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U - 13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Herecegovine, objavljuje JAVNI  KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika, na određeno vrijeme, u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

Stručni savjetnik za računovodstvene poslove u Sektoru za pravne i kadrovske, ekonomsko– finansijske i opće poslove Sarajevo

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U – 13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Herecegovine, objavljuje

JAVNI  KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika, na određeno vrijeme,

u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

RADNO MJESTO:

  • Stručni savjetnik za računovodstvene poslove u Sektoru za pravne i kadrovske, ekonomsko– finansijske i opće poslove, Odsjek za ekonomsko–finansijske i računovodstvene poslove–na određeno vijeme, do godinu dana, radi porodiljskog odsustva državnog službenika – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka; učestvuje u izradi svih finansijskih planova iz nadležnosti Ministarstva kojima se osigurava finansijska podrška u budžetu Federacije, kao i sva druga finansijska sredstva koja se izdvajaju na temelju posebnih programa: po uputi preduzima mjere na izvršenju finansijskih planova Ministarstva prema namjenama i dinamici koja je utvrđena godišnjim budžetom Federacije i u okviru drugih odobrenih finansijskih izvora; izrađuje prijedloge dinamike osiguranja potrebnih novčanih sredstava Ministarstva; vrši realizaciju finansijskih planova Ministarstva; izrađuje analitičke izvještaje o izvršenju finansijskih planova i ekonomskoj opravdanosti nabavke roba i usluga, učestvuje u izradi godišnjih obračuna i periodičnih izvještaja Ministarstva; vrši kontrolu formalne i suštinske ispravnosti svih dokumenata; kontroliše, evidentira i usklađuje obaveze sa poslovnim partnerima, vrši rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima usklađenim sa dodjeljenim sredstvima i dospjelim obavezama; ispostavlja zahtjeve za plaćanje, izrađuje naloge za knjiženje, učestvuje u izradi budžeta I finansijskih planova Ministarstva; prati izvršenje budžeta u tekućoj poslovnoj godini; blagovremeno izvještava i upozorava na eventualne probleme koji nastaju u realizaciji budžeta; vrši stručnu obradu sistematskih rješenja od značaja za knjigovodstvene poslove i poslove koji se odnose na planiranje i izvršenje budžeta; prati realizaciju finansijski planova; izrađuje nacrte izvještaja o materijalno finansijskom poslovanju; obavlja i druge poslove koje odredi Šef odsjeka. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.424,21 KM.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i Hercegovine:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine; da je stariji od 18 godina; da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine; da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto; da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

  • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet
  • 3 (tri) godina radnog staža
  • poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba

NAPOMENE ZA KANDIDATE

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

Napomena: ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde

Ul. Kulovića br. 7

71 000 Sarajevo

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u

Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

sa pozivom na broj: 10-30-8-201/21 „

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 08.05.2021

Datum objave: 26.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.