Stručni savjetnik za ratni zločin, Stručni savjetnik za analizu i procjene Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH

Stručni savjetnik za ratni zločin, Stručni savjetnik za analizu i procjene Sarajevo

Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine – Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

 

INTERNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

 

 

1/01 Stručni savjetnik za ratni zločin

1/02 Stručni savjetnik za analizu i procjene

 

 

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU OPERATIVNU POLICIJSKU SARADNJU

Odsjek NCB Interpol Sarajevo

1/01 Stručni savjetnik za ratni zločin

Opis poslova i radnih zadataka: Stručni savjetnik za ratni zločin prati, obrađuje, koordinira i evidentira predmete koji se odnose na kaznena djela ratnog zločina, genocida i kaznenih djela protiv humanitarnog prava. Obrađuje, prevodi i dostavlja zahtjeve zemalja članica ICPO i IPSG-a nadležnim tijelima u BiH, kao i obratno. Vodi evidencije iz navedene oblasti. Vrši obradu, praćenje predmeta prema važećim zakonskim propisima. Po potrebi obavlja operativne i druge poslove prema dobijenim zadacima iz djelokruga rada Odsjeka. Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema društvenog smjera ili ekvivalent Bolonjskog sistema studiranja; najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; znanje jednog od službenih jezikaInterpola; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Broj izvršioca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

 

SEKTOR ZA STRATEŠKU ANALIZU, PROCJENE, PLANIRANJE I IT PODRŠKU

Odsjek za analizu i procjene

1/02 Stručni savjetnik za analizu i procjene

Opis poslova i radnih zadataka: Izvršava blagovremeno i efikasno poslove i zadatke koje mu dodijeli šef Odsjeka i rukovodilac Sektora; obavlja najsloženije analitičko-informativne poslove iz djelokruga rada Odsjeka i Sektora koji se odnose na sve vidove prikupljanja i analize podataka i informacija uključujući i opciono analiziranje politika; proučava operativnu građu; priprema cjelovite analitičke materijale i informacije o sigurnosnoj problematici; sačinjava materijale za potrebe internog i eksternog informisanja; razrađuje metodologiju i nosilac je izrade i realizacije određenih projekata za analitička istraživanja; doprinosi unapređenju analitičkog i istraživačkog rada; analizira stanje savremenih informatičkih rješenja u oblastima iz nadležnosti Direkcije; inicira metodološke inovacije i mjere za dalje usavršavanje; radi na izradi, praćenju primjene metodologije i klasifikovanja sigurnosnih pojava; učestvuje u radu na projektnim zadacima za elektronsku obradu podataka, prati korištenje realizovanih projekata i predlaže potrebne mjere za njihovo poboljšanje; doprinosi iznalaženju odgovarajućih inovacija i rješenja za razvoj aplikacija i oblika ulaznih i izlaznih podataka, kao i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, za svoj rad je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema društvenog smjera ili ekvivalent Bolonjskog sistema studiranja; najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Broj izvršioca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica zaposlena kao državni službenici u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine.

 

Napomena za sve kandidate:

–     Komisija za izbor bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu koji se za kandidate prijavljene na interni oglas sastoji od intervjua.

–      Kandidati se obavještavaju o mjestu i vremenu održavanja intervjua od strane institucije i putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH.

–      Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu

–      prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–     Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–      Kandidat koji bude prvi na listi uspješnih kandidata, odnosno koji bude postavljen na oglašeno radno mjesto državnog službenika, po dobijanju rješenja treba instituciji dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), radi odlaganja istog u njegov personalni dosije.

 

Dodatna napomena:

–         Prije postavljenja, odnosno prijema u radni odnos, za kandidate sa liste uspješnih obavit će se sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima određenog stepena povjerljivosti, shodno odredbi čl. 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj: 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog Zakona.

–         U skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka neće se izvršiti postavljenje, odnosno imenovanje kandidata, za kojeg se nakon plasmana na listu uspješnih kandidata utvrdi sigurnosna smetnja.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

–      univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

–      dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

–      uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–      uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

–      potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–      dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika (samo za poziciju 1/01);

–      dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

 

II Svojeručno potpisan:

–       popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba ili u prostorijama Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

–     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

–     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

–     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

–     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

–     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Izborni proces se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br 62/10, 30/14 i 38/17) i Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br: 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 28.03.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu: 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH

«Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine»

71000 Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb.

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=5166%3Ainterni-oglas-za-popunjavanje-radnih-mjesta-dravnih-slubenika-u-direkciji-za-koordinaciju-policijskih-tijela-bosne-i-hercegovine&catid=41%3Aotvoreni-konkursi&Itemid=61&lang=bs

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 28.03.2019

Datum objave: 20.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.