Stručni savjetnik za upravljanje i zaštitu voda i komunalne poslove Sanski Most

Ovaj oglas je istekao

Stručni savjetnik za upravljanje i zaštitu voda i komunalne poslove Sanski Most

Na osnovu člana 34. i 88. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br. 14/17 i 16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o
državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na
zahtjev Općine Sanski Most, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Sanski Most
3/687
Stručni savjetnik za upravljanje i zaštitu voda i komunalne poslove – 1 (jedan)
izvršilac
Opis poslova: vodi upravni postupak i upravno rješava u prvostepenom postupku izdavanja vodnih akata u nadležnosti Općine; izdaje stručna mišljenja u pogledu neophodnih vodnih
akata koje investitori moraju pribaviti u postupku izdavanja građevinske dokumentacije; vrši pregled tehničke dokumentacije i provjerava njenu usklađenost sa normama i standardima
za oblast zaštite voda i komunalnih djelatnosti; prati i istražuje promjene u oblasti upravljanja i zaštite voda i komunalnih djelatnosti; prikuplja, sređuje, evidentira, kontroliše i obrađuje
podatke iz oblasti upravljanja i zaštite voda i komunalnih djelatnosti; snima i prati stanje u oblasti komunalne infrastrukture i saobraćaja, pravi analize stanja po pojedinim segmentima,
kao i programe aktivnosti na poboljšanju funkcionisanja u navedenoj oblasti; koordinira rad i sarađuje sa nadležnim komunalnim organizacijama i javnim preduzećima iz oblasti
elektroprivrede i PTT u razrješavanju pitanja i problema iz navedenih oblasti na području Općine; nadzire i ovjerava izdavanje radova ispred organa, na intervencijama, popravkama i
investicijama navedenih i drugih organizacija u vezi poslova od značaja za Općinu; kontaktira sa Općinskim štabom civilne zaštite u vezi sa angažovanjem pripadnika jedinica CZ na
poslovima u oblasti komunalne infrastrukture; vodi evidenciju obilježavanja ulica i kućnih brojeva, naziva ulica i vrši nadzor nad provjerama istih; prima stranke i daje im stručna
objašnjenja i upute u skladu sa propisima o pitanjima iz oblasti djelokruga rada; odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, efikasno i efektivno vršenje tih poslova; obavlja i druge
poslove po nalogu Šefa odsjeka i Načelnika službe i istim je odgovoran.
Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko –sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Sanski Most, broj: 01-02-2331/17 od 10.07.2017. godine, kako slijedi:
– VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS
bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke, – najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
– položen stručni ispit,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje na javni konkurs:
1. Kandidati se na konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba);
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni konkurs, dostaviti dokaz o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton,
Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH,
www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili stručni ispit gube pravo učešća u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopštavanja rezultata na ispitu općeg znanja
pisano informišu, a nakon stručnog ispita pismeno obavještavaju o postignutim rezultatima.
Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, a ne dostave Agenciji validne dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od 5
(pet) dana od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavanju posebne
uslove navedene u tekstu javnog konkursa, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o izboru,
Agenciji dostaviti sve dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova konkursa.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko – sanskom
kantonu („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“, broj: 22/17).
Prijavni obrazac, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na službenoj internet stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza 2
77000 Bihać
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Sanski Most: 91/18 “
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/Publication/Read/opc-san-most-30-08

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.09.2018

Datum objave: 04.09.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.