fbpx

Stručni savjetnik za upravno – pravne poslove u oblasti urbanog uređenja i građenja Bihać

Ovaj oglas je istekao

Grad Bihać

Stručni savjetnik za upravno - pravne poslove u oblasti urbanog uređenja i građenja Bihać

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:14/17, 15/20), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj
službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.29/03, 23/04, 39/04,
54/04, 67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Grada Bihać, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Bihać

Radno mjesto:
-Stručni savjetnik za upravno-pravne poslove u oblasti urbanog uređenja i građenja
-1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: Vodi najsloženije prvostepene upravne postupke po zahtjevima za izdavanje
urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, odobrenja za obavljanje pripremnih radova,
odobrenja za uklanjanje građevine, tehničkih pregleda, odobrenja za upotrebu i u vezi s tim
izrađuje rješenja i druge akte; izrađuje rješenja o visini troškova naknade za uređenje gradskog
građevinskog zemljišta i rente i rješenja o obavezi uplate naknade za troškove izgradnje javnih
skloništa; priprema pisane obavijesti za fizička ili pravna lica i državne institucije i druge subjekte
o činjenicama i podacima kojima raspolaže Odsjek; izrađuje analize, izvještaje, informacije i
obavijesti o činjenicama i podacima koji se odnose na poslove iz djelokruga radnog mjesta:
izrađuje nacrte i prijedloge gradskih i drugih propisa iz nadležnosti Odsjeka; prima stranke i daje
im stručna objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz nadležnosti svog
radnog mjesta; izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu; odgovara
za zakonitost akata koje izrađuje iz opisa poslova radnog mjesta; vodi internu evidenciju
upravnih predmeta i sastavlja mjesečne i druge izvještaje o toku rješavanja i rješenosti upravnih
predmeta; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca i
pomoćnika gradonačelnika; za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku
gradonačelnika.
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Unskosanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno
tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uslove, i to:
-diploma visokog obrazovanja – VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (240
ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,
-položen stručni ispit,
-tri godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1.Kandidati se na javni konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za
Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na
web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa
uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za
postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih
upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidati, koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od pet dana nakon usmenog
obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o
ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa. Kandidati koji ne dostave dokaze
o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju posebne uslove,
ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti
Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave
na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa be biti isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od petnaest dana, od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Odsjek za postavljenja u Bihaću
ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Bihać, broj:06-30-8-
123/20”
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.09.2020

Datum objave: 07.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.