fbpx

Stručni savjetnik za vođenje zemljišnih knjiga Tešanj

Ovaj oglas je istekao

Općinski sud u Tešnju

Stručni savjetnik za vođenje zemljišnih knjiga Tešanj

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12),
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i
postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima
državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj:
13/19), a na zahtjev Općinskog suda uTešnju, Agencija za državnu službu Federacije Bosne
i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općinskom sudu u Tešnju

5 / 777

Radno mjesto:
 Stručni savjetnik za vođenje zemljišnih knjiga – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: rješava zemljišnoknjižne predmete: radi rješenja u ZK predmetima;
uspostavlja nove zk uloške; radi rješenja u KPU predmetima, vrši upise u zemljišne knjige;
upoređuje ZK prijedloge sa stanjem u zemljišnim knjigama i KPU; izrađuje ZK izvode,
prepise i uvjerenja; obavlja uvide u zemljišne knjige za potrebe stranaka, advokata i
vještaka; daje strankama informacije i uputstva; rješava sve predmete oznake Rz; vodi
propisane upisnike i pomoćne knjige; vrši sve administrativno-tehničke poslove kod
rješavanja predmeta samostalno; odlaže završene predmete u arhivu i rukuje predmetima
odloženim u arhivu; vrši sve poslove otpremanja pošte iz ZKU; unosi podatke iz pisanog u
elektronski medij; izrađuje statističke i druge izvještaje za obavljene poslove u zk uredu;
blagovremeno, a najkasnije mjesec dana unapred obavještava pismeno tehničkog sekretara
suda o potrebama za upisnicima, pomoćnim knjigama, omotima, obrascima, kovertama,
kancelarijskim materijalom i drugim sredstvima potrebnim za rad; obavlja i druge poslove iz
djelokruga rada ZKU, kao i druge poslove po nalogu predsjednika suda, zemljišnoknjižnog
sudije, sekretara suda i rukovodioca zemljišno-knjižnog ureda.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:
– VSS-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje sa 240
ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničkodobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi
ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općinskom sudu uTešnju sa pozivom na broj: 5/777“

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.09.2019

Datum objave: 10.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.