fbpx

Stručni suradnik za informativno-analitičke poslove Sarajevo

Na osnovu člana 21, a u vezi s čl. 32. i 33. Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH", br. 12106) i člana 8. st. (1) i (2) Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), generalni revizor, r a s p is u je O G L A S za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme do šest mjeseci u Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine

Stručni suradnik za informativno-analitičke poslove Sarajevo

Na osnovu člana 21, a u vezi s čl. 32. i 33. Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH”, br. 12106) i člana 8. st. (1) i (2) Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), generalni revizor, r a s p is u je

O G L A S

za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme

do šest mjeseci u

Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine

1. STRUČNI SURADNIK ZA INFORMATIVNO-ANALITIČKE POSLOVE – 1 izvršilac

Opis poslova: Prati i analizira izvje5taje, priloge i druge sadrZaje objavljene u sredstvima javnog informisanja o radu Ureda za reviziju, ili u vezi s radom Ureda za revizijui alurira preskliping iarhivira dlanke o radu Ureda zareviziju, objavljene u Stampanim i elektronskim medijima, i distribui5e ih relevantnom osoblju Ureda za reviziju; izraduje ili udestvuje u izradi nacrta saop6enja, demantija i drugih informacija u cilju odgovaraju6eg informisanja o radu Ureda za reviziju; vr5i tehnidko uredivanje publikacija i drugih informativnih materijala Ureda za reviziju: izraduje ili udestvuje u izradi sadrZaja koji se objavljuju na web stranici Ureda za reviziju; udestvuje u organizovanju konferencijaza novinare; ureduje i lektori5e na sluZbenim jezicima koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini sve akte, izvje5taje i druge tekstove za potrebe institucije; vrSi lekturu tekstova i sadrZaja koji se postavljaju na web stranicu institucije; vrSi prevod i lekturu dokumenata sa engleskog jezika na sluZbene jezike u BiH i obratno; udestvuje u pripremi medunarodnih aktivnosti i ostvaruje saradnju sa drugim organima i organizacijama, prema potrebi Ureda za reviziju; vr5i poslove za potrebe revizije; udestvuje u organizaciji protokola za potrebe Ureda za reviziju; priprema pisma, dopise, izvje5taje idruge materijale za potrebe Ureda zareviziju;vr5isve druge poslove koji mu se stave u nadleZnost.

Uslovi:

  • VSS – VII stepen završenog filozofskog ili drugog fakulteta društvenih nauka ili završeni studij filozofskog ili drugog fakulteta društvenih nauka koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova,
  • jedna godina radnog iskustva u struci,
  • položen stručni (upravni) ispit,
  • poznavanje engleskog jezika,
  • znanje rada na računaru.

Kandidat mora biti spreman na timski rad, da poslove vrši samostalno, biti analitična osoba sa potrebnom vještinom usmene i pisane komunikacije.

Opći uslovi

Pored navedenih posebnih uslova, kandidat mora ispunjavati i opće uslove:

a) da je državljanin BiH;

b) da je stariji od 18 godina;

c) da ima odgovarajuće obrazovne i stručne kvalifikacije, kako je određeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine;

d) da je zdravstveno sposoban;

e) da nije otpušten iz državne službe kao ishod disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije podnošenja prijave za zaposlenje;

f) da se protiv njega ne vodi krivični postupak niti da je pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu za krivična djela, s izuzetkom krivičnih dijela protiv sigurnosti u saobraćaju, u skladu s krivičnim zakonom;

g) da nije obuhvaćen odredbama člana IX. 1. Ustava BiH.

Podnošenje prijave

Potpisana prijava na Oglas sadrži: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje i kratku biografiju.

Uz prijavu, kandidat treba priložiti original ili ovjerenu kopiju:

a) diplome o završenom traženom fakultetu (i nostrifikacije diplome, ukoliko je diploma stečena van Bosne i Hercegovine nakon 06.04.1992. godine);

b) uvjerenja o položenom stručnom (upravnom) ispitu;

c) potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženom radnom iskustvu;

d) dokaza o poznavanju traženog stranog jezika;

e) dokaza o znanju rada na računaru;

f) uvjerenja o državljanstvu, ne starijeg od šest (6) mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa;

g) ljekarskog uvjerenja, ne starijeg od tri (3) mjeseca, da je zdravstveno sposoban za traženi posao;

h) izjave da nije otpušten iz državne službe kao ishod disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije podnošenja prijave za zaposlenje;

i) dokaza da se protiv njega ne vodi krivični postupak niti da je pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu za krivična djela, s izuzećem krivičnih dijela protiv sigurnosti u saobraćaju, u skladu s krivičnim zakonom, ne starijeg od tri (3) mjeseca;

i) izjave da nije obuhvaćen odredbama člana IX. 1. Ustava BiH.

Napomena za sve kandidate:

  • Kandidati koji nemaju položen stručni upravni ispit ili njegov ekvivalent neće biti isključeni iz procedure Oglasa, ali su dužni isti položiti u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
  • Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti su dužni dostaviti samo izabrani kandidati, prije zasnivanja radnog odnosa.

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 30 dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku BiH” i dnevnim novinama ,,Dnevni avaz,, na adresu:

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine

,, Oglas za prijem u radni odnos u

Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine”

Tešanjska 24a/29

71 000 Sarajevo

NAPOMENA:

  • Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.
  • Proces izbora provodi se u skladu s članom 34. zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.05.2021

Datum objave: 22.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.