fbpx

Stručni suradnik za kulturu Prozor, Rama

Ovaj oglas je istekao

JU Kulturno-športski/sportski centar Prozor-Rama

Stručni suradnik za kulturu Prozor, Rama

Na osnovu članka 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, br. 4/19 i br. 5/19) članka 21. Statuta JU Kulturno športski/sportski centar Prozor-Rama i Odluka Upravnog vijeća br. 01-VI-47/20 od 16.6.2020. Upravno vijeće JU Kulturno športski/sportski centar Prozor-Rama, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem djelatnika u radni odnos na

neodređeno vrijeme na radno mjesto

 • Stručni suradnik za kulturu – jedan (1) izvršitelj

I OPIS POSLOVA

Organizira i koordinira kulturne sadržaje, obavlja i duge poslove po nalogu ravnatelja.

II UVJETI

Opći uvjeti:

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou BiH (bilo na nivou države ili entiteta)
 • da nije obuhvaćen odredbom članka IX. Ustava BiH

Posebni uvjeti:

 • VSS, likovna umjetnost

III DOKUMETACIJA

Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

 • OBRAZAC za kandidate koji se prijavljuju na Javni natječaj objavljen sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, br. 4/19 i br. 5/19) koji je obavezan vlastoručno potpisati (obrazac se nalazi na WEB stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K).

Uz prijavni obrazac kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja:

 • dokaz o završenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o državljanstvu ili preslika osobne iskaznice
 • ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbom članka IX. Ustava BiH
 • ovjerena izjava da u zadnje 3 godine nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou BiH (bilo na nivou države ili entiteta)

Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u roku od 8 dana od preuzimanja dužnosti.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) u roku od 15 dana od dana preuzimanja dužnosti.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe na temelju članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ/K („Narodne novine HNŽ/K“, br. 6/18).

Probni rad nije predviđen za ovo radno mjesto.

IV

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u dnevnim novinama.

Natječajnu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od 6 mjeseci od dana objave natječaja.

V

Natječaj će biti objavljen u Dnevnom listu, Večernjem listu i oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje u Prozor-Rami.

VI

Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti preporučeno na adresu:

JU Kulturno-športski/sportski centar Prozor-Rama

Kralja Tomislava bb

88 440 Prozor

s naznakom:

Prijava na natječaj za radno mjesto „KNJIGOVOĐA“

 – NE OTVARATI-

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.09.2020

Datum objave: 14.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.