fbpx

Stručni suradnik za kvalitetu voda (kemijsko – tehnološki aspekt) Mostar

Ovaj oglas je istekao

Agencija za vodno područje Jadranskog mora – Mostar |

Stručni suradnik za kvalitetu voda (kemijsko – tehnološki aspekt) Mostar

Na temelju Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova (01-1-1-140-2/08) od 19.2.2008. god. Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova ur.br. 01-1/02-3-1036-5/11 od 10.10.2011. god.), Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova br. 01-1/02-3-531-5/15 od 28.12.2015. god., Pravilnika o radu (ur. br: 01-1/02-3-509-5/19) od 16.12.2019. god., i čl. 46. i 52. Statuta Agencije (ur. broj: 01-1-1-3-4/07) od 23.11.2007. godine, Zakona o radu (Sl. novine FBiH 26/16), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine (Sl.novine FBiH 13/19), Natječajno povjerenstvo objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta Stručni suradnik za

kvalitetu voda (kemijsko – tehnološki aspekt),

na neodređeno vrijeme u

Agenciji za vodno područje Jadranskog mora – Mostar

Objavljuje se natječaj za popunu radnog mjesta:

 • Stručni suradnik za kvalitetu voda (kemijsko – tehnološki aspekt), na neodređeno vrijeme u Agenciji za vodno područje Jadranskog mora – Mostar

Opis poslova

 • kontrola stanja i rada objekata i uređaja za zaštitu voda;
 • sudjelovanje u izradi katastra onečišćivača i katastra izgrađenih objekata;
 • praćenje realizacije usvojenih programa, te obavljanje poslova nadzora;
 • sudjelovanje u provedbi sustavnih kemijskih ispitivanja kvalitete površinskih i podzemnih voda i sedimenta  i obrada podataka;
 • suradnja s ovlaštenim laboratorijima za ispitivanje voda, učešće u komisijama za kalibraciju;
 • ispitivanje kvaliteta voda na terenu;
 • priprema izvještaja o kvaliteti voda i priprema podataka o stanju voda za javnost (putem web stranice, raznih brošura i sl.);
 • sudjelovanje u utvrđivanju (posebno kemijskog) statusa voda na vodnom području i utvrđivanje mjera njihove zaštite ili poboljšanja;
 • sudjelovanje u izradi planova zaštite voda, kao i operativnih planova za slučajeve izvanrednih onečišćenja vodotoka, jezera, akumulacija i mora;
 • sudjelovanje u organizaciji i provedbi interventnih mjera zaštite voda;
 • sudjelovanje u provođenju procedura javne nabave;
 • poslovi prikupljanja podataka od pojedinih organizacija za potrebe utvrđivanja visine naknade;
 • obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja odjela.

Na radno mjesto se može prijaviti osoba koja ispunjava opće i posebne uvjete

A) Opći uvjeti

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina;
 • da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za koje se provodi postupak prijama u radni odnos (samo kandidat koji bude izabran je dužan dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz)
 • da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (samo kandidat koji bude izabran je dužan dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak)

B) Posebni uvjeti

 • Najmanje završena VSS (VII/1) iz oblasti kemije, kemijske tehnologije ili prehrambene tehnologije) ili najmanje završen drugi ciklus visokog obrazovanja iz oblasti kemije, kemijske tehnologije ili prehrambene tehnologije (s ostvarenih 300 ECTS), sukladno Odluci o usvajanju osnova kvalifikacijskog okvira („Službeni glasnik BiH“, br. 31/11)
 • Minimalno jedna godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja traženog zvanja, poželjno iskustvo na poslovima zaštite voda ;
 • posebna znanja i vještine: – poznavanje engleskog jezika;
 • posebna znanja i vještine: – rad sa osnovnim programima paketa MS Office-a

Poželjno je da kandidat ima vozačku dozvolu za „B“ kategoriju (nije eliminatorni kriterij)

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz prethodni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeće dokaze:

 • kraći životopis – s adresom, kontakt telefonom i e-mail;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi iz točke B.1. (ukoliko je diploma stečena u drugoj državi obvezno dostaviti i ovjerenu presliku nostrifikacije), a kandidati koji su obrazovanje stekli po bolonjskom procesu dužni su dostaviti kopije diploma i prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja;
 • priložiti dokaz o najmanje jednoj godini radnog iskustva u struci iz točke B.2. (potvrda/uvjerenje prethodnog poslodavca o radnom iskustvu kandidata na istim ili sličnim poslovima uz preciziranje stručne spreme i poslova na kojima je radio/radi i dužine radnog odnosa na navedenim poslovima) ili uvjerenje izdato od PIO/MIO o podacima registriranim u matičnoj evidenciji s obaveznom potvrdom PIO/MIO koja razjašnjava šifre zanimanja iz potvrde;
 • priložiti dokaz o poznavanju engleskog jezika iz točke B.3. (uvjerenje/potvrda škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem stranih jezika, odnosno uvjerenje fakulteta (o provjeri znanja jezika, položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja, kao i druga isprava s fakulteta ovjerena kopija upisnice/indeksa koja potvrđuje navedeno);
 • priložiti dokaz o poznavanju rada na osnovnim programima paketa MS Office-a iz točke B.4. (uvjerenje/potvrda škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru, uvjerenje fakulteta o znanju rada na računaru, položenom ispitu informatike ili drugu ispravu fakulteta – ovjerena kopija upisnice/indeksa koja potvrđuje navedeno)
 • priložiti ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole za „B“ kategoriju

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnom tisku Večernji list. Natječaj se istovremeno objavljuje na Web stranici AVP JM i Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK .

Rok za podnošenje prijave računa se od dana objave u dnevnom tisku Večernji list.

Prijave se podnose na adresu:

Agencija za vodno područje Jadranskog mora – Mostar

Ul. dr. Ante Starčevića bb (zgrada tvrtke INTEGRA, II. kat)

88 000 Mostar

s naznakom

“Za natječaj za popunu radnog mjesta Stručni suradnik za kvalitetu voda

(kemijsko – tehnološki aspekt)– ne otvarati”

Ovisno o broju prijava na natječaj, kandidati koji budu imali potpune i pravodobne prijave će biti pozvani na pismeno i usmeno testiranje iz propisa iz oblasti zaštite voda i javnih nabavki, o čijem terminu i mjestu će biti obaviješteni putem elektronske pošte.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 01.07.2020

Datum objave: 16.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.