fbpx

Stručni suradnik za poslove gospodarstva, obrtništva, poduzetništva i samostalne djelatnosti Kreševo

Ovaj oglas je istekao

Općina Kreševo

Stručni suradnik za poslove gospodarstva, obrtništva, poduzetništva i samostalne djelatnosti Kreševo

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12),
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona”,
broj: 7/11) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i
postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije BiH („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 13/19), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, na zahtjev Općine Kreševo, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Kreševo

5/757

Radno mjesto:
– Stručni suradnik za poslove gospodarstva, obrtništva, poduzetništva i
samostalne djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: Obavlja poslove upravnog rješavanja u prvostupanjskom postupku u
upravnim stvarima iz djelokruga Službe koji se odnose na: izdavanje odobrenja za rad
trgovinske, ugostiteljsko-turističke djelatnosti za fizičke osobe, odobrenja za obavljanje
obrta, izdavanje upravnih akata kojima se odobrava privremena ili stalna odjava rada
registriranih fizičkih ili pravnih osoba, vršenje prijevoza za osobne potrebe, vodi
evidenciju izdanih odobrenja i registre po djelatnostima, pruža pravnu i stručnu pomoć
pravnim i fizičkim osobama iz oblasti poduzetništva, prati propise iz djelokruga rada i
stara se o njihovoj pravilnoj primjeni, surađuje u radu komisije za utvrđivanje minimalnotehničkih uvjeta opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje svih djelatnosti,
priprema i održava usmene javne rasprave iz domena gospodarstva i gospodarske
djelatnosti, uspostavlja, prikuplja, izrađuje, vodi i održava dokumentacije iz oblasti obrta,
trgovine, ugostiteljstva, poduzetništva i prometa, te vrši izrade izvještaja za potrebe
organa uprave i drugih korisnika, odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno i
efektivno vršenje poslova, te obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika općinskog
načelnika.
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS
bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,
– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva nakon diplomiranja na poslovima svoje
struke,
– položen ispit općeg znanja ili stručni upravni ispit
– poznavanje engleskog jezika,
– poznavanje rada na računaru.
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u FBiH:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjeti za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti
u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, dužni su uz prijavu
na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerena kopija), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni
su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene
kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen
u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ
nakon 06. 04. 1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz
o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon
položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati
će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata
se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa, biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići broj 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini
Kreševo“, sa pozivom na broj: 04-34-8-76/19
V. D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/05_maj/5_757_opcina_kresevo.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.06.2019

Datum objave: 06.06.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.