fbpx

Stručni suradnik za pravne, opće i administrativne poslove Livno

Ovaj oglas je istekao

Županijsko javno pravobraniteljstvu Livno

Stručni suradnik za pravne, opće i administrativne poslove Livno

Na temelju članka 34. a u vezi sa člankom 44. stavak 5. i na temelju članka 105. Zakona o
državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji
(„Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16), a u vezi s člankom 74a. Zakona o
državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev
Županijskog javnog pravobraniteljstva Livno, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Županijskom javnom pravobraniteljstvu Livno

03/793

– Stručni suradnik za pravne, opće i administrativne poslove – 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova: Stručni suradnik za pravne, opće i administrativne poslove obavlja složene poslove
i to: Prati i proučava sudsku praksu po pitanjima koja su od interesa za jedinstvenu primjenu
zakona; prati zakonske i podzakonske propise, kao i druge promjene u području pravobraniteljstva,
te izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale, te za to prikuplja, sređuje, evidentira i
obrađuje adekvatne podatke i materijale; rješava jednostavnije upravne stvari u prvostupanjskom
upravnom postupku (skraćeni upravni postupak); vodi postupke radi urvrđivanja činjenica o kojima
se ne vodi službena evidencija i izdaje uvjerenja o tim činjenicama; vrši stručnu sustavnu obradu
materijala potrebnih za rad pravobraniteljstva, te izradu raščlambenih, informativnih i drugih
materijala (tipskih izvješća, redovita i periodična izvješća); obavlja administrativne poslove u svezi
sa javnim nabavkama za potrebe pravobraniteljstva; pomaže Pravobranitelju i Zamjeniku na svim
poslovima; obavlja i druge poslove po nalogu Pravobranitelja i Zamjenika Pravobranitelja.
Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 35. Zakona o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII.
stupnja stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna
mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se
prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za konkurs;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su
osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema
domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala,
javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom
sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete, i to:
-VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje pravne struke prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, s najmanje 240 ECTS bodova, ili visoko obrazovanje pravne
struke prvog ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja sa 180 ECTS bodova,
– najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen
u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine).
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se
naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
4. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj
stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i:
-dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je
obavljanje uvjet,
– položen stručni ispit za namještenike, izdat nakon objave javnog natječaja i dokaz o pet godina
radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u
tijelima državne službe,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg
znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu
izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete
navedene u tekstu javnog natječaja.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od daljne natječajne procedure.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima javnog
natječaja, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na
web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
«Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Županijskom janom pravobraniteljstvu Livno
sa pozivom na br. 276/19 »
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 09.12.2019

Datum objave: 29.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.