fbpx

Stručni suradnik za pripremu projekata iz oblasti gospodarstva, poduzetništva i obrt Livno

Ovaj oglas je istekao

Grad Livno objavljuje JAVNI NATJEČAJ

Stručni suradnik za pripremu projekata iz oblasti gospodarstva, poduzetništva i obrt Livno

Na osnovu čl. 34., a u vezi sa čl. 44. st. 5. i na osnovu čl. 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16), a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Livno, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno

– Stručni suradnik za pripremu projekata iz oblasti gospodarstva, poduzetništva i obrta – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: sudjeluje u pripremi i izradi projekata iz oblasti gospodarstva; sudjeluje u prikupljanju i selektiranju podataka potrebnih za izradu projekata iz oblasti gospodarstva; pomaže u praćenju realizacije gradskih projekta iz oblasti gospodarstva i surađuje s drugim službama Grada; sudjeluje u formiranju i vođenju baze podataka po gospodarskim granama; sudjeluje u izradi planova i programa razvoja Grada; sudjeluje u izradi analiza, izvješća i informacija iz oblasti gospodarstva; pomaže u praćenju stanja u gospodarskim subjektima i predlaganju mjera za unapređenje rada i brz razvoj istih; sudjeluje u izradi i implementaciji razvojnih strategija programa i projekata; pomaže u praćenju i analiziranju stanja po oblastima i predlaganju mjera za sprečavanje i otklanjanje štetnih posljedica; pomaže u organiziranju i provođenju usuglašavanja potreba stanovništva s određenim uslugama i mogućnostima gospodarskih subjekata davatelju usluga; obavlja i druge poslove i zadatke radnog mjesta koje mu povjeri pomoćnik gradonačelnika. Stručni suradnik za svoj rad odgovoran je pomoćniku gradonačelnika.

Uvjeti: pored posebnih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji: 1. da su državljani Bosne i Hercegovine; 2. da su stariji od 18 godina; 3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja. 4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto; 5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; 6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine; 7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za konkurs; 8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: – VSS (VII stupanj) ekonomski ili tehnički fakultet, ili diploma visokog obrazovanja I,II, ili III Ciklusa bolonjskog sustava školovanja (najmanje 180 ECTS) ekonomskog ili tehničkog smjera – najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci – poznavanje rada na računalu P

rijavljivanje-potrebni dokumenti: Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba). 2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).

Napomena: Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne. 3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546. 4. dokaz o poznavanju rada na računalu 5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i : -dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja javnog natječaja uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i -dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika

NAPOMENE ZA KANDIDATE Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene u tekstu javnog natječaja. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni. Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta natječaja.

Nepotpune neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu: AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON Ul.Gabrijela Jurkića bb 80101 Livno sa naznakom: „Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Livno sa pozivom na broj: 05-30-8-156/20“

D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.08.2020

Datum objave: 28.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.