fbpx

Stručni suradnik za upravno pravne poslove Konjic

Ovaj oglas je istekao

Općina Konjic

Stručni suradnik za upravno pravne poslove Konjic

Na temelju članka 24. stavak (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) a u svezi članka 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14) i članka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog natječaja i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Konjic, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Konjic

Radno mjesto:

  • Stručni suradnik za upravno pravne poslove – Služba za pitanja boraca i invalida, izbjegla, raseljena lica i socijalnu zaštitu – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: vodi upravni postupak i rješava najsloženije upravne stvari u prvom stepenu iz nadležnosti Službe; izdaje uvjerenja o podacima iz osnovne i službene evidencije; vodi osnovnu i službenu evidenciju o pitanjima iz nadležnosti Službe; vrši prijavu raseljenih lica i izbjeglica i obnavlja postupak za utvrđivanje statusa raseljenog lica i izbjeglice; izdaje odjave raseljenim licima i izbjeglicama; prijavljuje povratnike i uvodi ih u evidenciju prema modalitetima baze podataka; vrši izradu periodičnih i godišnjih izvještaja za potrebe Općinskog načelnika; vrši prijem stranaka radi saslušanja i poduzima sve druge radnje koje su neophodne za vođenje upravnog postupka; priprema prijedlog rješenja u prvom stepenu po službenoj dužnosti u postupku revizije izdatih rješenja; vodi prvostepeni upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja i zaključaka u pitanjima boračko invalidske zaštite: lične invalidnine, porodične invalidnine, zdravstvene zaštite, troškovi dženaze-sahrane, novčana mjesečna naknada nosiocima najviših ratnih priznanja ”Zlatni ljiljan”, ratnim vojnim invalidima kojima je priznato pravo na tuđu njegu i pomoć drugog lica i nosiocima ”Partizanske spomenice 1941” statusa organizatora otpora, statusa borca-branitelja, status veterana-prvoborca, status nosioca najvišeg ratnog priznanja; priprema informacije, analize i druge stručne materijale iz oblasti za koje je nadležna Služba; prati i proučava zakone i druge propise iz nadležnosti Službe; vodi usmene rasprave radi utvrđivanja činjeničnog stanja bitnog za rješavanje upravnih stvari u upravnom postupku; sastavlja zapisnike o izjavama stranaka i drugim bitnim činjenicama; poziva i saslušava stranke i svjedoke u pojedinim upravnim postupcima; daje pravnu pomoć strankama vezano za pitanja iz nadležnosti Službe; obavlja sve druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, kao i poslove koje odredi šef Službe.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to:

– VII stepen stručne spreme ili I ciklus Bolonjskog sistema studija sa 180 ili 240 ECTS bodova, II i III ciklus Bolonjskog sistema studija – pravni fakultet

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva/staža u struci, nakon stjecanja visoke stručne spreme

– poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, u skladu sa uvjetima iz natječaja (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)

Napomena: Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.

3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog natječaja,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na temelju posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biće isključen iz natječajne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu FBIH

Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton

Ante Starčevića b.b.

88 000 Mostar

sa naznakom: „Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Konjic, sa pozivom na broj: 07-30-8-99/20“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 07.08.2020

Datum objave: 24.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.