fbpx

Stručni suradnik za zastupanje 2, Grupa za zastupanje, Odjel za pravne poslove, Sektor za pravne i regulatorne poslove, KJPU Mostar

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Stručni suradnik za zastupanje 2, Grupa za zastupanje, Odjel za pravne poslove, Sektor za pravne i regulatorne poslove, KJPU Mostar

Temeljem članka 20 a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Sl. novine F BiH 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u F BiH (Sl. novine F BiH br. 13/19 od 27.02.2019. godine), Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Sl. novine F BiH br.54/19), članka 36 i 37 Statuta Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, članka 8 i 9 Pravilnika o radu Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Priloga V Pravilnika o radu Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i Odluke Uprave Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d.  Mostar broj: UD-3-42-16/20 od 24.06..2020. godine, JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, raspisuje

JAVNI  OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

na neodređeno vrijeme uz probni rad

KORPORATIVNA JEDINICA PREDSJEDNIKA UPRAVE – DIREKTORA

 1. Stručni suradnik za zastupanje 2, Grupa za zastupanje, Odjel za pravne poslove, Sektor za pravne i regulatorne poslove, KJPU – 1 (jedan) izvršitelj, minimalno 12 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 6 mjeseci, mjesto rada Mostar

Opis posla: 

 • Sudjelovanje u razvoju poslovnih procesa
 • Predlaganje i praćenje implementacije razvijenih rješenja kroz faze
 • Prilagođavanje i poboljšanje postojećih rješenja u skladu sa poslovnom dinamikom i najboljim praksama
 • Zastupanje poduzeća pred sudbenim i administrativnim tijelima, a prema dobivenim ovlastima
 • Zastupanje poduzeća u sporovima male vrijednosti, vezane za naplatu potraživanja temeljem zasnovanog  ugovora o korisničkom odnosu
 • Izvještavanje Direktora sektora/Rukovoditelja odjela o mogućim obvezama, rizicima i tijeku parnica  i drugih pravnih postupaka
 • Korespondencija sa sudovima (slanje podnesaka),  slanje zahtjeva institucijama za provjeru identifikacijskih podataka  korisnika u svrhu  identificiranja istih za utuženje
 • Ostali zadaci vezani za zastupanje
 • Sudjelovanje u različitim projektima unutar i izvan sektora  i odjela s ciljem pružanja podrške i rješenja vezanih uz pravne poslove
 • Samostalnost u obavljanju poslova
 • Kontrola dinamike realizacije aktivnosti u okviru zadanih projekata
 • Definiranje problema u zadacima i aktivnostima sektora i predlaganje mogućih rješenja
 • Organiziranje kontrola kvalitete i kontrola primjene standarda i odredaba u radu Poduzeću
 • Pružanje informacija zaposlenicima u grupi o svim relevantnim parametrima koji mogu utjecati na rad grupe
 • Komunikacija sa zaposlenicima i drugim sektorima u svrhu osiguranja djelotvorne realizacije posla
 • Komunikacija s ostalim odgovornim osobama u Poduzeću u svrhu poštovanja regularnih pitanja
 • Suradnja s drugim sektorima u svrhu uspješnog izvršenja dodijeljenih zadataka
 • Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja

Uvjeti

Opći uvjeti:

 1. Da je državljanin BiH
 2. Da ima navršenih 18 godina života
 3. Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje  kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje je izabran)
 4. Da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak)

Posebni uvjeti:

 • za radno mjesto pod rednim brojem 1): VSS/VII, drugi ciklus visokog obrazovanja, pravni fakultet, poznavanje rada na računalu, spremnost na timski rad, minimalno 12 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz uredno popunjenu i vlastoručno potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na internet stanici Poduzeća – www.hteronet.ba i u uredu  protokola, na adresi Kneza Branimira b.b. Mostar), dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • diplomu/svjedodžbu,

(ukoliko je diploma/svjedodžba stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, obvezno dostaviti i ovjerenu kopiju nostrificirane/priznate diplome/svjedodžbe)

 • uvjerenje/potvrdu prethodnog poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima uz preciziranje poslova na kojima je radio/radi i dužine radnog odnosa na navedenim poslovima

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 2  Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Službene Novine F BiH broj 54/19).

Kandidati koji se pozivaju na prioritet pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Službene novine F BiH broj 54/19) dužni su dostaviti  dokaze o prioritetu upošljavanja i to:

 • Dokaz da su nezaposleni,
 • Dokaz da imaju status razvojačenog branitelja

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenim kopijama. Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji, ovjerene kopije ne smiju biti starije od 6 mjeseci.

Neuredne, nepotpune i ne blagovremene prijave bit će odbačene zaključkom.

Kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene biti će pismenim putem  obaviješteni o mjestu, datumu i vremenu održavanja pismenog dijela ispita.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pismenom ispitu ukoliko je osvojio najmanje 60% bodova od ukupno mogućih 100%.

O mjestu, datumu i vremenu polaganja usmenog  ispita, kandidati će biti obaviješteni usmeno ili pismeno putem e-mail-a.

Ako kandidat koji je uredno pozvan ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Prijave na oglas s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnoj novini Oslobođenje.

Kandidat je obvezan na poleđini omotnice naznačiti svoje ime, prezime i adresu.

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno putem protokola na adresu:

JP Hrvatske telekomunikacije d.d.  Mostar

Kneza Branimira b.b.

88 000 Mostar

sa naznakom:

Prijava na javni oglas za radno mjesto _____________________________,

                                                                         (naziv radnog mjesta)

pod rednim brojem __________________________

                               (redni br. u javnom oglasu)

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH, Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, Pravilniku o radu Javnog Poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i Odluci Uprave Društva.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 04.07.2020

Datum objave: 29.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.