fbpx

Sudijski asistent Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Banjoj Luci

Sudijski asistent Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI
Ul. Vladike Platona br. 2
78000 Banja Luka

Na osnovu člana 48. u vezi sa članom 70. i 77. Zakona o sudovima Republike Srpske (’‘Sl. glasnik RS’’ broj: 37/12) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju (’‘Sl. glasnik RS’’ broj: 09/14), a u vezi sa članom 8. tačka 2. Zakona o radnim odnosima u državnim organima (’‘Sl. glasnik RS’’ br. 11/94), Predsjednik suda d o n o s i

O D L U K U
O RASPISIVANjU KONKURSA ZA PRIJEM RADNIKA U OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI

I
Raspisuje se sledeći:

K O N K U R S
za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

I NAZIV RADNOG MJESTA:

1. SUDIJSKI ASISTENT …………. 2 izvršioca na neodređeno vrijeme,

OPIS POSLOVA:

Prilikom preuzimanja predmeta od referenata za upravljanje predmetima iz pisarnice Suda stavlja datum i paraf na listu za iznošenje predmeta kao dokaz da je preuzeo odgovarajuće spise za navedeni dan, za sudiju kod kojeg je raspoređen kao asistent,
nakon postupanja po zadacima, lično vraća u pisarnicu sve CMS predmete (osim onih koje je sudija zadržao radi izrade odluke), referentu za upravljanje predmetima (stavlja u fah sudije), a pripremljenu poštu za otpremu predaje referentu za otpremu pošte,
vraćene predmete u pisarnici mora preuzeti referent za upravljanje predmetima,
vrše asistentske poslove po diktatu sudije na računaru i kroz CMS sistem, daktilografske poslove po diktatu na kompjuteru ili pisaćoj mašini,
učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama i ročištima,
postupa po naredbama sudija i stručnih saradnika u spisima, sređuje spise, vodi popis podnesaka u spisu, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava Suda, veže podneske putem bušenja i stavljanja na metalni mehanizam koji se nalazi u spisu,
vrši sravnjavanje izvršenih prepisa i otklanja eventualno uočene greške u kucanju,
popunjava odgovarajuće obrasce – rješenja o naknadama troškova svjedocima i sudijama porotnicima, kao i pozive sa uplatnicom za plaćanje novčane kazne, troškova krivičnog postupka, paušala i sudske takse,
blagovremeno obezbjeđuje kancelarijski materijal od ekonoma u Sudu,
uredno vodi dnevnik rada, po obavljenim poslovima u toku dana,
obavlja i druge poslove po nalogu sudije, sekretara Suda i rukovodioca za administrativno – tehničke poslove.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.
-SSS – završena srednja ekonomska škola – pravni smjer ili srednja birotehnička škola – IV ili III stepen stručne spreme,
-6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
-položen stručni upravni ispit,
-poznavanje rada na računaru.

II
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenu fotokopiju):
– diplomu – svjedočanstvo o završenoj školi,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu,
– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci,
– uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu,
– dokaz o traženom radnom iskustvu,
– dokaz o poznavanju rada na računaru ,

III
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti predhodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘.
Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI, ul. Vladike Platona br. 2
sa naznakom: -ZA KONKURS –

IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o realizaciji iste zadužuje se Sekretar suda.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 30.01.2020

Datum objave: 22.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.