fbpx

Sudijski asistent-daktilograf Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Vrhovni sud Republike Srpske na osnovu člana 48. stav 2. i 3. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 37/12, 44/15 i 100/17) i člana 22. tačka 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Vrhovnom sudu Republike Srpske, raspisuje O G L A S za prijem u radni odnos

Sudijski asistent-daktilograf Banja Luka

Vrhovni sud Republike Srpske na osnovu člana 48. stav 2. i 3. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 37/12, 44/15 i 100/17) i člana 22. tačka 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Vrhovnom sudu Republike Srpske, raspisuje

O G L A S
za prijem u radni odnos

1. Sudijski asistent-daktilograf na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca …….. 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove.
Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, da je stariji od osamnaest godina, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, da se ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi: Srednja ekonomska škola (ekonomskog ili pravnog smjera) ili druga srednja škola, IV stepen, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru (programi Windovs, Word, Excel, Outlook i Internet explorer).

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži: uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje da nije osuđivan, odnosno da se ne vodi krivični postupak, diplomu o završenoj školi, uvjerenje o radnom iskustvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima uprave.
Prijavu na oglas sa ovjerenom kopijom traženih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, dostaviti neposredno ili putem pošte Vrhovnom sudu Republike Srpske na adresu: Aleja Svetog Save bb, Banja Luka.
Rok za podnošenje prijava kandidata na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u sredstvima javnog informisanja. Preporučuje se kandidatima da u prijavi na oglas pored adrese navedu i broj telefona radi kontakta.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos izvršiće se intervju i testiranje sa prijavljenim kandidatima.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.04.2021

Datum objave: 21.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.