fbpx

Sudijski pripravnik Doboj

Ovaj oglas je istekao

Okružni sud u Doboju

Sudijski pripravnik Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
OKRUŽNI SUD U DOBOJU
SVETOG SAVE 22
74 000 DOBOJ

JAVNI K O N K U R S
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do dvije godine

1. SUDIJSKI PRIPRAVNIK -izvršilac 1

Opis poslova radnog mjesta
obavlja pripravničku praksu u sudu, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika suda,
vodi dnevnik rada u koji svakodnevno unosi podatke o poslovima na kojima je radio i dostavlja ga periodično predsjedniku suda na uvid,
izrađuje nacrte odgovora po predstavkama stranaka pod nadzorom sudije ili predsjednika suda i
obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

za prijem na praksu na period do dvije godine radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita

2. SUDIJSKI PRIPRAVNIK – VOLONTER izvršilac – 1

Opis poslova radnog mjesta isti kao pod tačkom 1.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
-da je državljanin RS ili BiH ,
-da je punoljetan,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,
-da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:
-Završen Pravni fakultet,
-Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:
a) ličnu kartu ili pasoš,
b) diplomu o završenom Pravnom fakultetu sa prosjekom ocjena,

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi Komisiji za sprovođenje postupka izbora radnika orginale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o nekažnjavanju, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i diplomu o završenom Pravnom fakultetu sa prosjekom ocjena.
Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Komisija za sprovođenje postupka izbora radnika će pozvati na razgovor.
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave za učešće na javnom konkursu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Okružni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.
Prijave koje nisu podnesene na propisanom obrazcu, nepotpune i neblagovremene neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 03.12.2020

Datum objave: 18.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.