fbpx

Sudijski pripravnik / volonter Prijedor

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu odredbe člana 48., 73. stav 2. i 74. stav 1. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 37/12, 44/15 i 100/17), predsjednik suda raspisuje: Javni konkurs za prijem sudijskih pripravnika/volontera u Okružni privredni sud u Prijedoru

Sudijski pripravnik / volonter Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U PRIJEDORU
Broj: 067-0-Su-21-000-282

Na osnovu odredbe člana 48., 73. stav 2. i 74. stav 1. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 37/12, 44/15 i 100/17), predsjednik suda raspisuje:

Javni konkurs za prijem sudijskih pripravnika/volontera u Okružni privredni sud u Prijedoru

1. Opis radnog mjesta
1.1. Sudijski pripravnik/volonter – 2 (dva) izvršioca
Za navedeno radno mjesto se zaključuje ugovor o stručnom osposobljavanju radi obavljanja pripravničkog staža za period najduže do dvije godine.

Opis poslova: sudijski pripravnik/volonter obavlja pripravničku praksu u sudu prema programu osposobljavanja pripravnika i pod nadzorom predsjednika ili sekretara suda; prisustvuje edukaciji koja se odvija u skladu sa programom početne obuke, koju utvrđuje Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske; vodi dnevnik rada u koji svakodnevno unosi podatke o poslovima i referatu na kojem je radio; izrađuje nacrte rješenja i drugih odluka u sudskim postupcima pod nadzorom sudije; obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
2. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
2.1. Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

2.2. Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
– VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik.

3. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za prijem u radni odnos, i to original ili foto-kopije sljedećih dokumenata:
– lične karte ili pasoša,
– diplome o završenoj stručnoj spremi.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u konkursu, kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na konkurs.
Izabrani kandidat dužan je da, u roku od 7 dana od objavljivanja rezultata konkursa na oglasnoj tabli suda, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o traženoj stručnoj spremi.
Za izabranog kandidata, sud će, po službenoj dužnosti, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

4. Prijava na konkurs
Prijavu na konkurs kandidati mogu preuzeti lično u pisarnici Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili na internet stranici Okružnog privrednog suda u Prijedoru https://okprivsud-prijedor.pravosudje.ba/.

5. Rok i način podnošenja prijave na konkurs
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i obaveznom naznakom „ZA KONKURS“ se mogu dostaviti lično u pisarnicu Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili putem pošte, na adresu:

Okružni privredni sud u Prijedoru
Ul. Zanatska br. 20
79 102 Prijedor

Rok za dostavljanje prijave je 15 (petnaest dana) od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa, odbaciće se.
Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa obaviće se intervju i/ili testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonom.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 13.05.2021

Datum objave: 28.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.